0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OŠ „20. OKTOBAR” u Beograd (Poslato na 23-11-2022)

OŠ „20. OKTOBAR”
11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 138 tel. 011/6156-059
Nastavnik razredne nastave
USLOVI: Članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da u radni odnos u ustanovi može da bude primlјeno lice koje ima odgovarajuće obrazovanje, koje ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, koje nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće. za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje ima državlјanstvo Republike Srbije, koje zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o poznavanju srpskog jezika dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Dokazi o ispunjenosti uslova sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole posebnim rešenjem. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Uz prijavni formular kandidati dostavlјaju original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci), uverenje o neosuđivanosti izdato od strane MUP-a Srbije (ne starije od 6 meseci), dokaz o poznavanju srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku, kraću biografiju. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja. Izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu dostavlјa uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs dostaviti lično ili poštom na navedenu adresu.


Pregledano: 169 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters