0

Aplikacija

Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Primenjena matematika i veštačka inteligencija na određe Puno radno vreme

na UNIVERZITET „UNION – NIKOLA TESLA” FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST u Beograd (Poslato na 23-11-2022)

UNIVERZITET „UNION – NIKOLA TESLA” FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST
11000 Beograd, Milorada Ekmečića 2 tel. 011/2620-186
Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Primenjena matematika i veštačka inteligencija
na određeno ili neodređeno vreme
USLOVI: VIII stepen stručne spreme, doktorat iz oblasti matematičkih nauka ili eklektrotehničkih nauka stečen na akreditovanom Univerzitetu i akreditovanom studijskom programu u zemlјi ili diploma doktora nauka stečena u inostranstvu, priznata u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, osnovne studije završene na prirodno-matematičkom ili elektrotehničkom fakultetu, objavlјeni stručni, odnosno naučni radovi u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad. Potrebno je da kandidat ima reference iz oblasti primenjene matematike i veštačke inteligencije. Obavezni i izborni uslovi su propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu, Statutom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost i Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika. Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursa (overene kopije diploma, spisak naučnih i stručnih radova, naučni i stručni radovi se dostavlјaju elektronski ili na CD-u, izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija, uverenje o državlјanstvu – original ili overena fotokopija, potvrda da se ne vodi krivični postupak i potvrda o neosuđivanosti – original, ne stariji od 6 meseci) dostavlјaju se na navedenu adresu Fakulteta. Kontakt telefon: 011/2620-186. Nepotpune prijeve neće biti uzete u razmatranje. Oglas traje do popune radnog mesta.


Pregledano: 108 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters