0

Aplikacija

Profesor srpskog jezika na određeno vreme, Pedagog škole na određeno vreme Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MAJKA JUGOVIĆA” u Zemun (Poslato na 23-11-2022)

OSNOVNA ŠKOLA „MAJKA JUGOVIĆA”
11080 Zemun, Gradski park 9
Profesor srpskog jezika na određeno vreme radi
zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 95% radnog vremena
Pedagog škole na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 I 129/2021) i uslove predviđene za rad na radom mestu prof. srpskog jezika i pedagoga škole koji se tiču stručne spreme propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih sradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021): 1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika osnovne škole, odnosno stručnog saradnika stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. 2) Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat je u obavezi da priloži: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; overen prepis ili overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu (ako ima položen ispit); original ili overenu fotokopiju uverenja nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak: a) donošenjem naredbe o sprovođenju istrage, b) potvrđivanjem optužnice kojoj nije prethodila istraga ili v) donošenjem rešenja o određivanju pritvora pre podnošenja optužnog predloga – za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz čl. 139 st. 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu; original ili overenu fotokopiju izvoda iz knjige rođenih; original ili overenu fotokopiju lekarskog uverenja o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 meseci); prijavu na konkurs, sa radnom biografijom. Dokaz o znanju srpskog jezika, na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlјa samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Konkursna komisija u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava vrši uži izbor kandidata koje upućuje na predhodnu psihološku proveru sposobnosti koju vrši nadležna služba za zapošlјavanje. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampani formular zajedno sa prijavom na konkurs za izbor prof. srpskog jezika i pedagoga škole i sa potrebnom dokumentacijom dostavlјa na adresu škole, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za izbor ____ (navesti radno mesto za koje se konkuriše)” lično ili putem pošte. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni fotokopije dokumenta koje nisu overene od strane nadležnog organa. Dostavlјena dokumentacija se ne vraća. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, radnim danom od 10.00 do 14.00 časova preko telefona 011/3076-301.Pregledano: 174 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters