0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave elektrotehničke grupe predmeta na određeno vreme, radi zamene Puno radno vreme

na ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „STARI GRAD” u Beograd (Poslato na 23-11-2022)

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „STARI GRAD”
11000 Beograd, Visokog Stevana 37
Nastavnik predmetne nastave
elektrotehničke grupe predmeta na određeno vreme, radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana po
osnovu izbora za direktora u drugom izbornom mandatu
USLOVI: 1. da kandidati poseduju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021) i čl. 3 tačkom 6 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada elektrotehnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 4/2022, od 05.05.2022. godine), i to podtačke: (1) diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi energetskog odseka; (2) diplomirani inženjer elektronike, smer industrijske energetike; (4) master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na studijskim programima iz oblasti energetike; (5) master profesor predmetne nastave, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva na studijskim programima iz oblasti energetike / elektroenergetike; (6) master profesor stručnih predmeta, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva na svim studijskim programima oblasti energetike / elektroenergetike; Vežbe i nastavu u bloku, može da izvodi i (7) strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne strukovne studije u oblasti elektrotehnike i računarstva na studijskim programima iz oblasti energetike / elektroenergetike; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državlјanstvo Republike Srbije; 5. da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. U skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021) na konkurs se mogu prijaviti nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju; dokaz o neosuđivanosti za krivična dela i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (izvod iz kaznene evidencije MUP-a Republike Srbije ne starije od šest meseci – original ili overena fotokopija); original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci), dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove o poznavanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku (original ili overena fotokopija) i kratku radnu biografiju. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, iz člana 139 stav 1 tačka 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Blagovremenom prijavom se smatra prijava podneta u roku od osam dana od dana objavlјivanja konkursa. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor, izbor se vrši u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U postupku odlučivanja o izboru kandidata, kandidati izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijave dostaviti Sekretarijatu škole, na navedenu adresu, lično ili putem pošte. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje


Skoro postavljeni poslovi ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „STARI GRAD”


Pregledano: 40 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters