0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od 4 godine Puno radno vreme

na OŠ „BRANKO ĆOPIĆ” u Beograd (Poslato na 23-11-2022)

OŠ „BRANKO ĆOPIĆ”
11090 Beograd, Vidikovački venac 73
Direktor na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Kandidat za direktora škole treba da ispunjava uslove propisane članovima 122, 139 i 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon, 6/20, 129/21): 1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika osnovne škole, pedagoga ili psihologa škole stečeno: 1. na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka s tim da studije prvog stepena moraju biti iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupu predmeta; 2. na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6) da ima dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; 7) da ima najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; 8) da ima položen ispit za direktora ustanove. Ukoliko se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, za direktora škole može biti izabrano i lice koje, uz ispunjenost ostalih gore navedenih uslova, ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 3 istog zakona, odnosno visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije) ili na studijama u trajanju od tri godine, ili više obrazovanje za nastavnika te vrste škole, dozvolu za rad nastavnika i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje deset godina rada na poslovima vaspitanja i obrazovanja u ustanovi, posle stečenog odgovarajućeg obrazovanja.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat je u obavezi da priloži: biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi i predlogom programa rada direktora škole; diplomu o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; uverenje o položenom ispitu za licencu, stručnom ispitu za nastavnika, odnosno stručnog saradnika (dozvolu za rad); potvrdu o radu u oblasti obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, pokrenuta optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora (ne starije od 6 meseci); uverenje iz kaznene evidencije u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 6 meseci); uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci); dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika) ako ga poseduje (ukoliko kandidat ne poseduje ovaj dokaz dužan je da priloži potvrdu škole da ne poseduje izveštaj); rezultate stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja (dostavlјaju samo kandidati koji su prethodno obavlјali dužnost direktora ustanove); lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (ne starije od 6 meseci) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora kojim se reguliše status izabranog direktora; uverenje o položenom ispitu za direktora ustanove (prijava koja ne sadrži uverenje o položenom ispitu za direktora ustanove neće se smatrati nepotpunom, a izabrani kandidat će biti u obavezi da u zakonskom roku položi ispit za direktora škole); dokaz o znanju srpskog jezika, na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dostavlјa samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Sva potrebna dokumentacija se podnosi u originalu ili overenim kopijama. Prijava na konkurs, sa dokazima, podnosi se preporučenom pošilјkom ili lično na adresu škole, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za izbor direktora”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja kokursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u obzir za razmatranje. Blagovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je podneta u roku utvrđenom u konkursu. Blagovremenom prijavom smatraće se i prijava koja je predata preporučenom poštom, i tada se kao dan prijema računa dan kada je pošta primila pošilјku. Kada istek konkursnog roka za prijem prijava pada u nedelјu ili dane državnog praznika, rok za prijavu pomera se za sledeći radni dan. Pod potpunom prijavom smatraće se ona prijava koja u prilogu sadrži dokumenta kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove konkursa.


Pregledano: 64 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters