0

Aplikacija

Nastavnik fizike na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Puno radno vreme

na OŠ „MOMČILO POPOVIĆ OZREN” u Paraćin (Poslato na 23-11-2022)

OŠ „MOMČILO POPOVIĆ OZREN”
35250 Paraćin, Gloždački venac 23a tel. 035/563-930
Nastavnik fizike na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa čl. 139 i čl. 140 st. 1 tač. 1) i 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. god. i odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 3 st. 1 tač. 8 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022 i 6/2022): profesor fizike, diplomirani fizičar, profesor fizike i hemije, diplomirani pedagog za fiziku i hemiju, profesor fizike i osnove tehnike, diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike, profesor fizike i matematike, diplomirani astrofizičar, diplomirani fizimedicinske fizike, diplomirani profesor fizike-hemije, master, diplomirani profesor fizike-informatike, master, diplomirani fizičar – profesor fizike – master, diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika – master, diplomirani fizičar – primenjena i kompjuterska fizika – master, diplomirani fizičar – primenjena fizika i informatika – master, diplomirani fizičar – profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu – master, diplomirani fizičar – profesor fizike i hemije za osnovnu školu – master; master profesor matematike i fizike; master profesor informatike i fizike; diplomirani fizičar – informatičar; master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike. 2. Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državlјanstvo Republike Srbije;
5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs, dostavi sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular, koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; biografiju sa radnom biografijom; overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje iz kaznene evidencije MUP-a nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za navedena krivična dela (ne starije od šest meseci); original ili overenu kopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ovaj dokaz dostavlјa kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlјa kandidat, koji bude primlјen u radni odnos, pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavlјaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama, na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs – za radno mesto nastavnik fizike”.
asistentu i andragoškom asistent („Službeni glasnik RS“br.87/19); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca,kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanjei zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (član 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja); da je državlјanin Republike Srbije; da zna jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – srpski jezik; da poseduje znanje romskog jezika i da poseduje sertifikat o završenom uvodnom modulu obuke za pedagoškog asistenta izdat od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (završni uvodni modul obuke za pedagoškog asistenta).
OSTALO: kandidat uz prijavni formular preuzet sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja treba da dostavi: uverenje o državlјanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom); overen prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju (za radno mesto pedagoškog asistenta i sertifikat o završenom uvodnom modelu (obuci) za pedagoškog asistenta) – original ili overenu fotokopiju i overenu fotokopiju uverenja o poznavanju romskog jezika); dokaz nadležne policijske uprave da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne starije od 6 meseci; dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u Školi (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi); radnu biografiju (osim za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos). Lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjenosti uslova dostavlјaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema razultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima i obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste. Komisija donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati na gore navedenu adresu, ili predati lično, sa naznakom „Za konkurs”. U prijavi obavezno naznačiti za koje radno mesto se konkuriše. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, putem telefona 035/8223-214. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „MOMČILO POPOVIĆ OZREN”


Pregledano: 103 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters