0

Aplikacija

Nastavnik za izvođenje teorije i vežbi iz nastave zdravstvena nega na srpskom i mađarskom nastavno Puno radno vreme

na SREDNјA MEDICINSKA ŠKOLA u Senta (Poslato na 23-11-2022)

SREDNјA MEDICINSKA ŠKOLA
24400 Senta, Glavni trg 12 tel. 024/817-177
Nastavnik za izvođenje teorije i vežbi iz nastave zdravstvena nega na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme. Kandidat treba da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje po Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 4/2022) članu 4 tačka 23) podtačka 1); 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državlјanstvo Rebulike Srbije; 5. zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik). Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i poveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3) –5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o državlјanstvu Republike Srbije uverenje o državlјanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; uverenje o nekažnjavanju; dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (kad se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine tj. mađarski jezik). Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Kandidat koji bude izabran, pre zaklјučenja ugovora o radu dostavlјa uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti razmatranje. Prijave treba poslati na adresu: Senta 24400, Glavni trg 12. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole: Petrović Senke, tel. 024/817-177.


Pregledano: 43 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters