0

Aplikacija

Nastavnik muzičke kulture i hora na srpskom nastavnom jeziku i na mađarskom nastavnom jeziku, sa Puno radno vreme

na SENĆANSKA GIMNAZIJA u Senta (Poslato na 23-11-2022)

SENĆANSKA GIMNAZIJA
24400 Senta, Glavni trg 12 tel. 024/811-751
Nastavnik muzičke kulture i hora na srpskom nastavnom jeziku
i na mađarskom nastavnom jeziku, sa 60% radnog vremena,
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav
1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i članom 2 stav 1 tačka 16 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 4/2022, 14/2022 i 15/2022); 2. da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno vaspitni rad.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs dostaviti: biografiju; overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od 6 meseci); uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci; dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik); popunjen prijavni formular koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se na sajtu Ministarstva. Kopije moraju biti overene. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad (lekarsko uverenje) izabrani kandidat treba da dostavi školi pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: Senćanska gimnazija, Senta, Glavni trg 12. Sva obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 024/811-751.


Skoro postavljeni poslovi SENĆANSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 51 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters