Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave na određeno vreme radi zamene; Puno radno vreme

na OŠ „MILAN ILIĆ ČIČA” u Aranđelovac (Poslato na 23-11-2022)

OŠ „MILAN ILIĆ ČIČA”
Aranđelovac
Nastavnik razredne nastave na određeno vreme radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana,
do povratka zaposlenog sa funkcije pomoćnika direktora,
sa 50% radnog vremena
Nastavnik razredne nastave na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
USLOVI: Uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139 i 155 stav 1 i 2 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018,10/2019, 6/2020 i 129/2021) i to: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) kao i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 3/2021 i 4/2021); uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica , zapuštanje i zlostavlјanje maloleletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje – dokument se pribavlјa iz kaznene evidencije MUP-a; uverenje o državlјanstvu RS; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti ovog uslova u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta; kratku biografiju, diplomu o stečenom obrazovanju, državlјanstvo Republike Srbije (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci) izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS (ne starije od šest meseci). Dokaz o psihičkoj,fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenta,one moraju biti overene. Prijave za prijem u radni odnos sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavlјaju se u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „ Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje na adresu: OŠ „Milan Ilić Čiča”, 34300 Aranđelovac, Knjaza Miloša 88, sa naznakom „Za konkurs – nastavnik razredne nastave”. Kontakt telefonh u školi:711-515 lokal 13. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „MILAN ILIĆ ČIČA”


Pregledano: 825 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters