Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač/ica; Medicinska sestra – vaspitač; Servirka Puno radno vreme

na PU „MAŠTALICA” u Aranđelovac (Poslato na 23-11-2022)

PU „MAŠTALICA”
34300 Aranđelovac, Knjaza Miloša 140/2 tel. 060/4433-000
Vaspitač/ica
USLOVI: U radni odnos može biti primlјeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/20 i 129/21) i to: da ima odgovarajuće obrazovanje: obrazovanje za vaspitača stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje izlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.
Medicinska sestra – vaspitač
USLOVI: U radni odnos može biti primlјeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 i 129/21) i to: da ima srednje obrazovanje u trajanju od 4 godine; srednja medicinska škola vaspitački smer; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje izlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.
Servirka
USLOVI: Odgovarajuće srednje obrazovanje četvrtog stepena; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje izlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.
OSTALO: Uz prijavni formular kandidati treba da dostave: biografiju overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i zakrivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (izdata od nadležnog MUP-a, original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci); uverenje o državlјanstvu (original ili overenakopija, ne starija od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); dokaz da kandidat zna srpski jezik na kojem se ostvarujeobrazovno-vaspitni rad dostavlјa kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku; dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom kandidat dostavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu. Prijave dostaviti lično ili poštom, sa naznakom „Za konkurs ____ (sa naznakom na koje radno mesto kandidat podnosi prijavu) – ne otvarati”, na gore navedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji NSZ „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Pregledano: 937 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters