0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti na određeno vreme Puno radno vreme

na OŠ „ČIBUKOVAČKI PARTIZANI” u Kraljevo (Poslato na 23-11-2022)

OŠ „ČIBUKOVAČKI PARTIZANI”
Kralјevo, Karađorđeva 178
Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene zaposlenog odsutnog preko 60 dana
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/17 i 95/2018 – autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava uslove propisan čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 6/2020 i 129/2021). Kandidat treba i 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 i 142 Zakonao osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastanika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sazakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular (nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete), a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavlјaju ustanovi. Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačka 1, 3, 4, i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati pored biografije treba da prilože (u originalu ili overene kopije, ne starije od 6 meseci): diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o neosuđivanosti. Prijave slati, na navedenu adresu škole OŠ „Čibukovački partizani”, 36000 Kralјevo, Karađorđeva 178, sa naznakom „Za konkurs – nastavnik hemije” u roku od 8 dana od dana objavlјivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 128 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters