0

Aplikacija

Medicinska sestra – vaspitač 2 izvršioca Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „VUKICA MITROVIĆ” u Leskovac (Poslato na 23-11-2022)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VUKICA MITROVIĆ”
16000 Leskovac, Masarikov trg S12/1 tel. 016/254-245
Medicinska sestra – vaspitač
2 izvršioca
USLOVI: Odgovarajuće srednje obrazovanje zdravstvene struke u trajanju od četiri godine.
Posebni uslovi: pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih u članu 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 i dr. zakon – dalјe: Zakon 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i to: da ima državlјanstvo RS; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: potpisanu biografiju (CV); overen prepis / fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; original / overenu kopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; original / overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti za dela iz člana 139; dokaz o poznavanju srpskog jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad ukoliko je neophodan. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši Nacionalna služba za zapošlјavanje. Navedena dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci, a priložene fotokopije moraju biti overene od strane nadležnog organa kao dokaz da su verne originalu. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja. Potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja slati na adresu PU „Vukica Mitrović”, Leskovac, Masarikov trg S-12/1, ili lično u Ustanovu radnim danima od 8 do 14 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Za bliže informacije o konkursu obratiti se Pravnoj službi na telefon 016/255-366.


Pregledano: 88 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters