0

Aplikacija

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta na određeno vreme; Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA „RADE METALAC” u Leskovac (Poslato na 23-11-2022)

TEHNIČKA ŠKOLA „RADE METALAC”
16000 Leskovac, Dimitrija Tucovića bb.
tel. 016/234-612
Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta
na određeno vreme, do povratka
zaposlene sa trudničkog – porodilјskog odsustva i odsustva radi nege deteta
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme u navedenom zanimanju. Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 i člana 140 stav 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 129/21) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada elektrotehnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 27/2022); da ima odgovarajuće visoko obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo RS; da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje vaspitno obrazovni rad.
OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi potrebnu dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi kao dokaz da ima odgovarajuće obrazovanje ili uverenje o stečenom obrazovanju (ako diploma nije uručena) ne starije od 6 meseci; kandidati koji su visoko obrazovanje stekli nakon 10. septembra 2005 godine podnose overenu fotokopiju diplome osnovnih i master studija; original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu kao dokaz da imaju državlјanstvo RS (ne starije od 6 meseci u odnosu na dan isteka konkursa); uverenje iz kaznene evidencije MUP-a da nema osude (ne starije od 6 meseci u odnosu na dan isteka konkursa); dokaz o znanju srpskog jezika, osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tom jeziku ili su položili ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće školske ustanove. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima podnosi se pre zaklјučenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor u skladu sa Zakonom. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za zapošlјavanje. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste iz prethodnog stava, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlјaju je direktoru. Direktor donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od 8 dana od dana dostavlјanja obrazložene liste. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa, na adresu škole navedenoj u naslovu konkrsa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole, putem telefona 016/234-612.


Pregledano: 32 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters