0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od četiri godine Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ” u Leskovac (Poslato na 23-11-2022)

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ”
15300 Loznica, Generala Jurišića 5
Direktor na mandatni period od četiri godine
USLOVI: na osnovu člana 122 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane članom 139 i članom 140 stav 1 tačka 1 i 2, ovog zakona i to: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140 stav 1 i 2 ZOSOV za nastavnika osnovne škole, za pedagoga ili psihologa, 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2. da ima dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (licencu); 3. da ima položen ispit za direktora ustanove (kandidat koji nema položen ispit za direktora dužan je da ga položi u roku od dve godine od stupanja na dužnost); 4. da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. da ima najmanje 8 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; 6. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 7. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, 8. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju; 9. da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 10. da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik).
OSTALO: kandidat dostavlјa: odštampan, popunjen i potpisan prijavni formular sa zvanične internet stranice MPNTR (htp:/www.mpn. gov.rs); radnu biografiju sa ličnim podacima, kao i podacima o kretanju u službi ili radnom mestu; original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju, uz master diplomu prilaže se diploma osnovnih studija u originalu ili overenoj fotokopiji; original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu; potvrdu da ima najmanje 8 godina rada u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja (original ili overena fotokopija); lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); uverenje o državlјanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci od dana izdavanja (original ili overena fotokopija); uverenje nadležne policijske uprave da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, ne starije od 6 meseci od dana izdavanja (original ili overena fotokopija); original ili overenu fotokopiju uverenja nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak: a) donošenjem naredbe o pokretanju istrage; b) potvrđivanjem optužnice kojoj nije prethodila istraga; v) donošenjem rešenja o određivanju pritvora pre podnošenja optužnog predloga, za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika) ako ga kandidat poseduje, u suprotnom potrebno je dostaviti potvrde da nije vršen stručno-pedagoški nadzor u radu kandidata, izdat od svih ustanova u kojima je kandidat radio; dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora škole i ocenu spolјašnjeg vrednovanja za kandidata koji je prethodno obavlјao dužnost direktora škole – izveštaj Ministarstva prosvete (dostavlјaju kandidati koji su prethodno obavlјali dužnost direktora škole) u suprotnom je potrebno dostaviti potvrdu da u periodu njegovog mandata nije vršen stručno-pedagoški nadzor škole; licencu za direktora škole u originalu ili overenoj fotokopiji (ako kandidat poseduje licencu za direktora škole); dokaz o znanju srpskog jezika dostavlјa samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku; fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu; predlog mera, organizacije i načina rukovođenja školom koje bi sproveo kao direktor. Izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost. Izuzetno, ako se na konkurs ne prijavi ni jedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dužnost direktora osnovne škole može da obavlјa lice koje ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 3. ovog zakona za nastavnika te vrste škole, odnosno lice sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili sa višim obrazovanjem, dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje 10 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampani formular zajedno sa prijavom na konkurs za izbor direktora i potrebnom dokumentacijom dostavlјa na adresu škole, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na konkurs za direktora”, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, kao ni fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa. Prijavlјeni kandidati pismeno će biti obavešteni o imenovanju direktora u skladu sa zakonom. Prijave na konkurs i dostavlјena dokumentacija se ne vraćaju kandidatima. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti u sekretarijatu škole na tel. 015/7882-128.


Pregledano: 66 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters