0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „PETAR LEKOVIĆ” u Požega (Poslato na 24-11-2022)

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR LEKOVIĆ”
31210 Požega, Petra Lekovića 1 tel. 031/811-176
Nastavnik razredne nastave na određeno vreme, radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Odluka US RS, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje). prijavlјeni kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/21). Kandidat mora: a) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 i 141. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i vrstu stručne spreme propisanu Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim školama („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 i 10/22); b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državlјanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke a), v), g) i d) dostavlјaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) ove odluke pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokumentacija se dostavlјa u originalima ne starijim od šest meseci ili u overenim fotokopijama. Neblagovremene prijave, prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom, neće se razmatrati. Prijave dostaviti na gore navedenu adresu, sa naznakom „ Prijava za konkurs za radno mesto nastavnika razredne nastave na određeno vreme”. Informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona: 031/811-176. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavlјaju potrebnu dokumentaciju i CV (radna biografija) u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” NSZ. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „PETAR LEKOVIĆ”


Pregledano: 48 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters