0

Aplikacija

Čistačica na određeno vreme od 6 meseci, za Odsek Užice 2 izvršioca Puno radno vreme

na AKDEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA SEDIŠTE UŽICE u Užice (Poslato na 24-11-2022)

AKDEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA SEDIŠTE UŽICE
31000 Užice, Trg Svetog Save 34
Čistačica
na određeno vreme od 6 meseci, za Odsek Užice
2 izvršioca
USLOVI: osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva. Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlјa: tadnu biografiju sa sledećim podacima: a) ličnim podacima: ime i prezime; podaci o rođenju (dan, mesec i godina, mesto rođenja, opština); državlјanstvu, telefon imejl; b) o postignutim stepenima obrazovanja; đ) o radnom iskustvu, ukoliko ga poseduje; potpisanu izjavu kojom učesnik konkursa daje saglasnost za obradu, rukovanje i javno objavlјivanje podataka o ličnosti, datu na obrascu u prilogu konkursa; odgovarajuće dokaze, u originalu ili overenoj fotokopiji, i to: dokaze o ispunjavanju uslova: dokaz o neosuđivanosti za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; dokaz o postignutim stepenima obrazovanja – diplome; dokaz o posedovanju radnog iskustva, ukoliko poseduje radno iskustvo; izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat stupanjem u brak promenio lične podatke), uverenje o državlјanstvu RS, sve u overenoj fotokopiji. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija, na adresu Trg Svetog Save br. 34, 31000 Užice sa naznakom „Za konkurs”. Za kompletnost dokumentacije koju podnosi na konkurs odgovoran je učesnik konkursa. Rok za prijavlјivanje kandidata po konkursu je 8 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Napomena: lice sa kojim se zasniva radni odnos nakon završetka konkursa, obavezno dostavlјa lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnostii za rad na određenim poslovima, u skladu sa zakonom i opštim aktima Akademije. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Marina Šumarević, kontakt telefon: 031/512-013 lokal 126. Rad je u smenama.


Pregledano: 69 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters