0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od četiri godine Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA ZA OBRAZOVANјE UČENIKA SA SMETNјAMA U RAZVOJU „MIODRAG V. MATIĆ” u Užice (Poslato na 24-11-2022)

OSNOVNA ŠKOLA ZA OBRAZOVANјE UČENIKA SA SMETNјAMA U RAZVOJU „MIODRAG V. MATIĆ”
31000 Užice, Dragiše Lapčevića 1 tel. 031/563-692
Direktor na mandatni period od četiri godine
USLOVI: Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove: da poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika iz članova 122., 139 i 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr zakoni, 10/19, 6/20 i 129/2021) i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika, stručnog saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, za pedagoga i psihologa stečeno: 1) i na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka uz koje kandidat mora da ima prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da poseduje dozvolu za rad (licencu ili stručni ispit za nastavnika ili stručnog saradnika); da poseduje licencu za direktora ustanove (Izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku do dve godine od dana stupanja na dužnost); najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od nakmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje vaspitno obrazovni rad; da poseduje državlјanstvo Republike Srbije. Uz prijavu na konkurs kandidati za izbor direktora treba da dostave: popunjen prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete, biografiju sa pregledom kretanja u službi i predlogom programa rada direktora škole; overen prepis / overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; overen prepis / overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu odnosno stručnom ispitu za nastavnika ili stručnog saradnika; dokaz o položenom ispitu za direktora ustanove ukoliko je položio ispit; potvrdu o radnom iskustvu na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; dokaz (lekarsko uverenje) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima – ne starije od 6 meseci; uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela navedena u uslovima konkursa – ne starije od 6 meseci; uverenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak – ne starije od 6 meseci; uverenje o državlјanstvu original / overenu fotokopiju – ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih original / overena fotokopija ne stariji od 6 meseci; dokaz o poznavanju srpskog jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlјa samo kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku u vidu dokaza da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora o radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika) ako ga poseduje; dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora škole i ocenu spolјašnjeg vrednovanja dostavlјa samo kandidat koji je prethodno obavlјao dužnost direktora škole; druge priloge kojima kandidat dokazuje svoje uspehe u nastavno-pedagoškom radu, organizacione i menadžerske sposobnosti. Rok za prijavlјivanje kandidata na konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju „Miodrag V. Matić” Užice, Dragiše Lapčevića 1, Užice, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora škole” ili lično u Sekretarijat škole svakim radnim danom od 8.00 do 13.00 časova. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, telefon 031/563-692.


Pregledano: 49 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters