0

Aplikacija

Nastavnik matematike na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Puno radno vreme

na VALjEVSKA GIMNAZIJA u Valjevo (Poslato na 24-11-2022)

VALjEVSKA GIMNAZIJA
14000 Valјevo, Vuka Karadžića 3 tel. 014/221-622
Nastavnik matematike na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
do povratka zaposlenog sa funkcije direktora škole
USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i to: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje za nastavnike prema čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i čl. 2 tačka 14 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 i 1/2021); 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državlјanstvo Republike Srbije; 5. da znaju jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati dostavlјaju dokaze o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 zajedno sa odštampanim, popunjenim prijavnim formularom dostupnim na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a dokaz iz tačke 2 dostavlјaju pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati su dužni da uz odštampan, prijavni formular dostave i: overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju ili overenu kopiju uverenja o stečenom visokom obrazovanju ako diploma nije uručena; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu (ne starije od šest meseci); original ili overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti za krivična za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lca, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne starije od šest meseci; dokaz o poznavanju srpskog jezika (potvrda, uverenje) na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuje se na psihološku procenu sposobnost za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese ili telefone, koje su naveli u svojim prijavama. Razgovor sa kandidatima sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, obaviće konkursna komisija koju imenuje direktor škole, po prijemu rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima, u prostorijama Valјevske gimnazije, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje su naveli u svojim prijavama. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u original ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaklјučkom konkursne komisije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja oglasa. Lice za davanje obaveštenja o konkursu je Jelena Belјić, sekretar škole, tel. 014/221-622. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti lično u sekretarijat škole radnim danima od 10.00 do 13.00 sati ili poštom na gore navedenu adresu sa naznakom „Za konkurs – matematika”.


Skoro postavljeni poslovi VALjEVSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 75 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters