0

Aplikacija

Nastavnik tehnike i tehnologije sa 40% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zapos Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ” u Trgovište (Poslato na 24-11-2022)

OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ”
17525 Trgovište, 8. srpske udarne brigade 1 tel. 017/452-254
Nastavnik tehnike i tehnologije sa 40% radnog vremena, na određeno
vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (do povratka sa funkcije direktora škole)
USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/19, 6/2020 i 129/2021) i to: da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/19, 6/2020 i 129/2021), kao i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 5/2022, 6/2022, 10/2022); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzirno izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državlјanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi i to: dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overena fotokopija diplome traženog stepena i vrste obrazovanja, odnosno uverenja – ako diploma nije izdata); ukoliko kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom (original ili overena fotokopija); uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); uverenje ili potvrda o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci); uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Prijava na konkurs treba da sadrži i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, kontakt telefon), radno mesto na koje kandidat konkuriše. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošlјavanje. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ”


Pregledano: 28 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters