0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave u kombinovanom odelјenju od dva razreda, u prvom ciklusu osnovnog obraz Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA” u Surdulica (Poslato na 24-11-2022)

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA”
17530 Surdulica, selo Božica bb. tel. 064/8115-999
Nastavnik razredne nastave u kombinovanom odelјenju od dva
razreda, u prvom ciklusu osnovnog
obrazovanja, na određeno vreme, radi
zamene privremeno odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja; posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; izvršena psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državlјanstva Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: dokaz o državlјanstvu (uverenje o državlјanstvu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih); overen prepis / fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja. Prijave treba poslati na adresu: Osnovna škola „Sveti Sava” Božica, s. Božica b.b., 17537 Božica. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona 064/811-5999.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA”


Pregledano: 40 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters