0

Aplikacija

Andragoški asistent sa 66% radnog vremena, na određeno vreme do kraja školske 2022/2023. godine Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MITROPOLIT MIHAILO” u Sokobanja (Poslato na 24-11-2022)

OSNOVNA ŠKOLA „MITROPOLIT MIHAILO”
18230 Sokobanja, Mitropolita Mihaila 5 tel. 018/830-822
Andragoški asistent sa 66% radnog vremena,
na određeno vreme do kraja školske
2022/2023. godine
USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos iz člana 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17, 95/18 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i uslove utvrđene u članu 139 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20, 129/21) i Pravilnikom o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Službeni glasnik RS”, broj 87/19): 1) da ima odgovarajuće obrazovanje i to: da poseduje IV stepen stručne spreme i savladan program obuke „Integralni program obuke za ostvarivanje programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odrslih”, prema Pravilniku o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 13/13 i 18/13), u suprotnom, kandidat je dužan da dostavi dokaz o savladanom programu obuke u roku od 6 meseci od dana prijema u radni odnos; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije
osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs popunjen prijavni formular za prijavu u radni odnos sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; kratka biografija sa navedenom adresom boravka, kontakt telefonom i e-mail adresom (poželјno, nije obavezno); overena fotokopija diplome ili svedočanstva o završenoj srednjoj školi; dokaz o savladanom programu obuke (overena fotokopija); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom (original ili overena fotokopija); uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); uverenje iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova nadležne policijske uprave o neosuđivanosti (original ili overena fotokopija), ne starije od 6 meseci. Ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku dostavlјa dokaz (uverenje ili potvrdu) odgovarajuće visokoškolske ustanove da je položio ispit iz srpskog jezika. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji ispunjavaju uslove upućuju se u roku od osam dana na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će kandidati biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili mejl adrese koje su naveli u prijavi. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene i obavlјa razgovor sa njima. O terminima za razgovor kandidati će biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli u prijavi ili na navedene mejl adrese. Ukoliko kandidat ne dođe na razgovor u zakazanom terminu smatraće se da je povukao prijavu na konkurs te će komisija njegovu prijavu odbaciti. Konkursna komisija sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlјa je direktoru. Direktor donosi rešenje o izboru kandidata. Lekarsko uverenje – dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaklјučenja ugovora o radu. Neblagovremene prijave na konkurs, kao i prijave sa nepotpunom i neoverenom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se dostavlјaju u roku od 8 dana od objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, poštom ili lično na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs za andragoškog asistenata”. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/18).


Pregledano: 115 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters