0

Aplikacija

Radnik na održavanju higijene Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „9. SRPSKA BRIGADA” u Boljevac (Poslato na 24-11-2022)


OSNOVNA ŠKOLA „9. SRPSKA BRIGADA”
19370 Bolјevac, Kneza Miloša 11
Radnik na održavanju higijene
– čistačica na određeno vreme do povratka zaposlenog sa bolovanja
Radnik na održavanju higijene
– čistačica sa 50% radnog vremena,
na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja
USLOVI: Kandidat uz molbu prilaže: popunjeni formular koji se nalazi na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; overenu fotokopiju svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju; uverenje o državlјanstvu (original ili overenu fotokopiju), ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju) ne stariji od 6 meseci; uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih delo protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju i da za njega nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom (lekarsko uverenje) izabrani kandidat dostavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu. Prijave dostaviti na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. Rok za podnošenje molbe je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa.


Pregledano: 19 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters