0

Aplikacija

Čistačica; Nastavnik predmetne nastave geografija sa 65% radnog vremena, Puno radno vreme

na OŠ „LjUBICA RADOSAVLjEVIĆ NADA” u Zaječar (Poslato na 24-11-2022)

OŠ „LjUBICA RADOSAVLjEVIĆ NADA”
19000 Zaječar, Đerdapska bb.
Čistačica
na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene na rad
Nastavnik predmetne nastave geografija
sa 65% radnog vremena,
na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove u skladu sa čl. 139 (za čistačicu i nastavnika) i čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (za nastavnika), odnosno čl. 46 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Ljubica Radosavlјević Nada” u Zaječaru (za čistačicu) i to: da ima odgovarajuće obrazovanje i to u skladu sa članom 46 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Ljubica Radosavlјević Nada” u Zaječaru (za čistačicu); da ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/2018, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016, 11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021) (za nastavnika geografije); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministrstva prosvete a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijanim formularom dostavlјaju školi. Uz prijavni formular na konkurs kandidat treba da priloži: kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom; dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju shodno čl. 46 Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji poslova u OŠ „Ljubica Radosavlјević Nada” u Zaječaru (del. br. 36 od 28.01.2021. godine), da lice poseduje osnovno obrazovanje (overena fotokopija dokaza o stečenom osnovnom obrazovanju), odnosno dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju iz člana člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/2018, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u OŠ („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021) – overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlјa overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih studija); dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (potvrda, uverenje ili drugi dokument izdat od strane MUP-a RS – original ili overena fotokopija ne starije od 6 meseci); dokaz da kandidat ima državlјanstvo Republike Srbije (original uverenja ili overena fotokopija – ne stariji od šest meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – dostavlјa samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku (potvrda, uverenje ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove – original ili overena fotokopija). Lekarsko uverenje kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaklјučenja ugovora o radu. Škola nije u obavezi da vraća konkursnu dokumentaciju. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata Školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošilјke. Ako poslednji dan roka pada u nedelјu ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad Škola ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava se može podneti u prostorijama škole ili predati preporučenom poštom na adresu: OŠ „Ljubica Radosavlјević Nada”, 19000 Zaječar, Đerdapska bb., u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za komisiju za izbor”. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Informacije o konkursu mogu se dobiti neposredno u školi, kao i na telefon 019/442-112.


Pregledano: 62 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters