0

Aplikacija

Čistačica na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Puno radno vreme

na GIMNAZIJA ZAJEČAR u Zaječar (Poslato na 24-11-2022)

GIMNAZIJA ZAJEČAR
19000 Zaječar, Kneginje Ljubice 5
Čistačica na određeno vreme radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 i 10/2019, 6/2020 i 129/2021 – dalјe: Zakon), kao i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Gimnaziji Zaječar., i to: da ima odgovarajuće obrazovanje – osnovno obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik, kao jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi. Uz prijavu na konkurs dostavlјaju se dokazi o ispunjenosti uslova za izbor kandidata, i to: dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju (overena fotokopija svedočanstva / uverenja o završenoj osnovnoj školi); dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (potvrda, uverenje ili drugi dokument izdat od strane MUP-a RS – ne stariji od šest meseci); dokaz da kandidat ima državlјanstvo Republike Srbije (uverenje – ne starije od šest meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, dostavlјa samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, u skladu sa zakonom. Napomena: dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje) dostavlјa samo izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podneta u roku utvrđenom u konkursu, kao i prijava koja je predata preporučenom poštom, u kom slučaju se kao dan prijema računa dan kada je pošta primila pošilјku, a kada poslednji dan za podnošenje prijave pada u nedelјu ili dane državnog praznika, rok za prijavu pomera se za sledeći radni dan, dok se potpunom prijavom smatra prijava koja u prilogu sadrži dokumenta kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove za izbor u skladu sa Zakonom i ovim konkursom. Nepotpune, neblagovremene, kao i prijave koje nisu podnete na odgovarajući, odnosno na način utvrđen konkursom neće se uzeti u razmatranje. Prijava se može podneti u prostorijama škole svakog radnog dana između 11.00 i 12.00 časova ili poslati preporučenom poštom na adresu: Gimnazija Zaječar, 19000 Zaječar, Knjeginje Ljubice 5, sa naznakom „Za konkursnu komisiju”. Po završetku konkursa primlјena dokumentacija se ne vraća kandidatima. Informacije o konkursu mogu se dobiti telefonom na broj 019/422-564, kao i putem elektronske pošte na imejl: info@gimza.edu.rs


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA ZAJEČAR


Pregledano: 62 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters