0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik računarstva i informatike sa 55% radnog vremena, na određen Puno radno vreme

na SREDNјA ŠKOLA „NIKOLA TESLA” u Boljevac (Poslato na 24-11-2022)

SREDNјA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”
19370 Bolјevac, Kneza Miloša 13
Nastavnik predmetne nastave – nastavnik računarstva i informatike
sa 55% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana,
zamena do isteka mandata direktora u prvom mandatnom periodu
USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – Odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20), odnosno: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje skladu sa članom 140 stav 1 i stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i važećem Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 4/22 i 15/22) i Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 4/22, 14/22 i 15/22); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Kandidat popunjava formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (upisati broj telefona / imejl adresu). Uz prijavni formular kandidat dostavlјa sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome (odnosno uverenja ukoliko diploma nije izdata) o stečenom odgovarajućem stepenu i vrsti obrazovanja; uverenje o neosuđivanosti nadležne policijske uprave (original ili overena fotokopija) ne starije od 3 meseca; uverenje o državlјanstvu (original ili overena fotokopija); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom (original ili overena fotokopija); ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku dostavlјa dokaz (uverenje ili potvrdu) da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; biografija. Uverenja koja se dostavlјaju ne smeju biti starija od 6 meseci. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost ulova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će kandidati biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili na navedene mejl adrese. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima iz prethodnog stava, i o tome sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlјa direktoru u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. O terminima za razgovor kandidati će biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili na navedene imejl adrese. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavlјanja obrazložene liste obavlјenog razgovora. Lekarsko uverenje – dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaklјučenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 030/463-391 i 030/463-392. Prijave se dostavlјaju na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs za radno mesto nastavnika predmetne nastave – nastavnik računarstva i informatike na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, zamena do isteka mandata direktora u prvom mandatnom periodu”.


Pregledano: 40 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters