0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Puno radno vreme

na OŠ „PETAR PETROVIĆ NјEGOŠ” u Zrenjanin (Poslato na 24-11-2022)

OŠ „PETAR PETROVIĆ NјEGOŠ”
23000 Zrenjanin, Stražilovska bb. tel. 023/563-840
Nastavnik razredne nastave na određeno vreme, radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Učesnik konkursa pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 i 140 Zakona, kao i člana 2 stav 1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 i 15/22) odnosno: a) da ima odgovarajuće obrazovanje koje je steklo u skladu sa članom 140 Zakona: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Potrebna stručna sprema je: profesor razredne nastave; profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učitelјskom školom; profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu; master učitelј; diplomirani učitelј – master; profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu. b) Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državlјanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs učesnici konkursa treba da dostave: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www. mpn.gov.rs); original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije; dokaz da nisu osuđivani za krivična dela utvrđena članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlјa samo izabrani kandidat, pre zaklјučenja ugovora o radu. Učesnici konkursa uz prijavni formular treba da podnesu i kratku biografiju. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu škole, lično ili poštom sa naznakom „Za konkurs – radno mesto nastavnik razredne nastave”. Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji ispunjavaju konkursom tražene uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Ukoliko kandidat ne dođe na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima smatraće se da je prijavu na konkurs povukao te će komisija njegovu prijavu odbaciti. U roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Komisija obavlјa i razgovor sa kandidatima. Ukoliko kandidat ne dođe na razgovor u zakazanom terminu smatraće se da je povukao prijavu na konkurs te će komisija njegovu prijavu odbaciti. Komisija obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove dostavlјa direktoru u roku od 8 dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima, a direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od 8 dana od dostavlјanja obrazložene liste. Rešenje o izboru kandidata se, kada postane konačno, oglašava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva nadležnog za poslove prosvete. Sve informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 023/563-840.


Pregledano: 139 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters