0

Aplikacija

Saradnik u zvanje saradnik u nastavi uža naučna oblast Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji naf Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN” u Zrenjanin (Poslato na 24-11-2022)

TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”
23000 Zrenjanin, Đure Đakovića bb.
tel. 023/550-515
Saradnik u zvanje saradnik u nastavi uža naučna oblast Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa
na određeno vreme od jedne godine
Saradnik u zvanje saradnik u nastavi uža naučna oblast
Informacione tehnologije na određeno vreme od jedne godine 3 izvršioca
USLOVI: student master akademskih studija koji je studije prvog stepena završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam (8), kao i uslovi propisani članom 83 Zakona o visokom obrazovanju, članom 89A Statuta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, članom 5 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu. Kandidati, pored opštih uslova, treba da ispunjavaju i uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta u Novom Sadu i Statuta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, kao i drugih opštih akata Univerziteta i Fakulteta. Prijave sa prilozima: dokazi o ispunjavanju uslova konkursa, biografija, overene fotokopije diploma o odgovarajućem akademskom i stručnom zvanju, spisak objavlјenih naučnih i stručnih radova, knjige i same radove, podnese Fakultetu u roku od 8 dana od dana objavlјivanja u listu „Poslovi” na gore navedenu adresu. Kontakt telefon: 023/550-515. Nepotpune i neblagovremene dostavlјene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”


Pregledano: 107 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters