0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Informacione tehnologije na određeno vrem Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN” u Zrenjanin (Poslato na 24-11-2022)

TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”
23000 Zrenjanin, Đure Đakovića bb.
tel. 023/550-515
Nastavnik u zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast
Informacione tehnologije na određeno vreme od pet godina
USLOVI: doktor tehničkih nauka, smisao za nastavni rad, objavlјeni naučni radovi, odnosno stručni radovi sa recenzijama u naučnim časopisima ili zbornicima, kao i više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavlјenih u međunarodnim ili vodećim časopisima, sa recenzijama, originalno stručno ostvarenje (projekat, studija, patent, originalni metod, nova sorta i sl) odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavlјen udžbenik, monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćom naučnim skupovima. Kandidati, pored opštih uslova, treba da ispunjavaju i uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta u Novom Sadu i Statuta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, kao i drugih opštih akata Univerziteta i Fakulteta. Prijave sa prilozima: dokazi o ispunjavanju uslova konkursa, biografija, overene fotokopije diploma o odgovarajućem akademskom i stručnom zvanju, spisak objavlјenih naučnih i stručnih radova, knjige i same radove, podnese Fakultetu u roku od 8 dana od dana objavlјivanja u listu „Poslovi” na gore navedenu adresu. Kontakt telefon: 023/550-515. Nepotpune i neblagovremene dostavlјene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”


Pregledano: 160 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters