0

Aplikacija

Spremačica na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Puno radno vreme

na HPTŠ „UROŠ PREDIĆ” u Zrenjanin (Poslato na 24-11-2022)

HPTŠ „UROŠ PREDIĆ”
23000 Zrenjanin, Stevice Jovanovića 46 tel. 023/561-567
Spremačica
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 45 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova: I stepen stručne spreme, odnosno završenu osnovnu školu; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Prilikom prijavlјivanja na konkurs kandidat je dužan da dostavi: 1. popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 2. dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overena fotokopija svedočanstva o završenoj osnovnoj školi); 3. original ili overenu fotokopiju uverenja iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova; 4. original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije; 5. svedočanstvo na srpskom jeziku koje se priloži kao dokaz pod tačkom 2 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika pod ovom tačkom 5. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Prijavni formular i važeće, odnosno overene fotokopije dokumenata traženih u konkursu, a kojima se dokazuje ispunjenost uslova za prijem u radni odnos na oglašeno radno mesto, kandidati dostavlјaju na adresu: Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola „Uroš Predić” Zrenjanin, Stevice Jovanovića 46, 23000 Zrenjanin, putem pošte ili lično u prostorijama škole, u roku od 10 dana od dana objavlјivanja konkursa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. U prijavi na konkurs kandidat obavezno mora da navede kontakt telefon i adresu za prijem pošte. Prijave koje ne budu dostavlјene poštom ili lično u prostorijama škole neće biti razmatrane. Za davanje obaveštenja o konkursu zadužena je Ivana Ristić Gerginov, sekretar ustanove. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor, a koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Neblagovremene i nepotpune prijave će biti odbačene. Kandidati koji ispunjavaju konkursom tražene uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Ukoliko kandidat ne dođe na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima smatraće se da je prijavu na konkurs povukao te će komisija njegovu prijavu odbaciti. U roku od 15 radnih dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa navedene liste i nakon razgovora sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove. Ukoliko kandidat ne dođe na razgovor u zakazanom terminu smatraće se da je povukao prijavu na konkurs te će komisija njegovu prijavu odbaciti. Obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove komisija dostavlјa direktoru u roku od 8 dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Direktor donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dostavlјanja obrazložene liste.


Pregledano: 179 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters