Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više pozicija Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „DRAGOLjUB UDICKI” u Kikinda (Poslato na 01-12-2022)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „DRAGOLjUB UDICKI”
23300 Kikinda, Dositejeva 43
tel. 0230/422-530, 421-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs
Vaspitač na određeno vreme
24 izvršioca
USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač u skladu sa Zakonom; ili na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje.
Vaspitač na mađarskom jeziku na određeno vreme
2 izvršioca
USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač u skladu sa Zakonom; ili na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje.
Pedagog na određeno vreme
USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
Koordinator za rad sa vaspitno-obrazovnim grupama na mađarskom jeziku
USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač u skladu sa Zakonom; ili na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje.
Koordinator za inkluziju na određeno vreme
USLOVI: Kandidat treba da ima koordinator za inkluziju – lice koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač u skladu sa Zakonom; ili na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje.
Pedagoški asistent na određeno vreme
USLOVI: Srednje obrazovanje – četvrti stepen stručne spreme.
Kontista na određeno vreme
USLOVI: Kandidat treba da dgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač u skladu sa Zakonom; ili na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje.
Samostalni finansijskoračunovodstveni saradnik
na određeno vreme
USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje.
Servirka
2 izvršioca
USLOVI: IV stepen stručne spreme; srednje obrazovanje.
Spremačica na određeno vreme
16 izvršilaca
USLOVI: Završeno osnovno obrazovanje.
Ostalo za sva radna mesta: Kandidati treba da: 2) koji poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) koji poseduje državlјanstvo Republike Srbije, 4) koji je neosuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje. Rok za prijavlјivanja na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja u časopisu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkursna dokumentacija će se dostavlјati u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Za konkurs za izbot _____ (navesti radno mesto za koje se konkuriše. Kandidati su dužni da popune formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Uz odštampani prijavni formular kandidati treba da prilože: radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom – CV, diplomu o stečenom obrazovanju odnosno uverenje o stečenom obrazovanju, za radno mesto spremačica svedočanstvo o završetku osnovnog obrazovanja; uverenje o nekažnjavanju iz MUP-a ne starije od 6 meseci, uverenje iz suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak i da protiv lica nije pokrenuta istraga za krivična dela; uverenje o državlјanstvu R Srbije, ne starije od šest meseci; izvod iz matične knjige rođenih. Kandidati dostavlјaju dokumenta u overenoj fotokopiji. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom pribavlјa se pre zaklјučivanja ugovora o radu. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavne formulare sa dokazima o ispunjenosti uslova treba dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Predškolska ustanova „Dragolјub Udicki” 23300 Kikinda, Dositejeva 43.Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „DRAGOLjUB UDICKI”


Pregledano: 2312 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters