Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj š Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANјE I VASPITANјE „BARTOK BELA” u Ada (Poslato na 14-12-2022)

ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANјE I VASPITANјE „BARTOK BELA”
24430 Ada, Trg oslobođenja 3a tel. 024/852-515
Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi - nastavnik solfeđa
sa 40% radnog vremena, na određeno vreme, radi zamene odsutne
zaposlene preko 60 dana odnosno do povratka zaposlene sa porodilјskog
odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
USLOVI: Kandidati treba da: imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020) i čl. 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl. glasnik RS”, br.18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 i 18/2020). Ostali uslovi propisani su čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidati podnose: odštampan i popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, biografiju i sledeće dokaze o ispunjenosti uslova: dokaz o stečenom obrazovanju (overena fotokopija diplome i dodatka diplomi ili uverenje za kandidate kojima diploma još nije izdata, a ukoliko je obrazovanje stečeno u inostranstvu potrebno je priložiti i odgovarajući akt odnosno rešenje o priznavanju diplome od strane nadležnog organa Republike Srbije); uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, odnosno uverenje da su u toku studija položili ispite iz pedagogije i psihologije ili dokaz da su položili stručni ispit, odnosno ispit za licencu (u skladu sa čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja); dokaz da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utrđeno diskriminatorno ponašanje – uverenje iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivan u skladu sa čl. 139 st. 1 tač. 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; dokaz o znanju srpskog jezika – original ili overena fotokopija diplome, odnosno svedočanstva o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili dokument o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; dokaz o znanju mađarskog jezika - original ili overena fotokopija diplome, odnosno svedočanstva o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na mađarskom jeziku ili dokument o položenom ispitu iz mađarskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) kandidat dostavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” NSZ. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova slati poštom na gore navedenu adresu. Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti kod sekretara škole i preko telefona 024/852-515.


Skoro postavljeni poslovi ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANјE I VASPITANјE „BARTOK BELA”


Pregledano: 496 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters