Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Izvršilačko radno mesto zapisničar, zvanje referent Puno radno vreme

na Viši sud u Vranju u Vranje (Poslato na 28-12-2022)

Viši sud u Vranju na osnovu čl.47., čl.49., čl.54., čl.55. i čl.61. st.1. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 81/2005-ispr., 83/2005-ispr., 64/2007, 67/2007-ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020), čl.9. st.3., čl.10., čl.11. st.1., čl.13., čl.14. i čl.26. st.1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br.2/2019 i 67/2021), Pravilnika o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Sl. glasnik RS“, br.30/2019), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Vranju Su I-1-18/2019 od 04.03.2019. godine, na koji je data saglasnost Ministarstva pravde Republike Srbije broj 110-00-21/2019-03 od 18.03.2019. godine i Pravilnikom o izmeni pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Vranju Su I-1/21-2022 od 01.07.2022. godine, na koji je data saglasnost Ministarstva pravde Republike Srbije broj 110-00-21/2019-03 od 12.09.2022. godine, Kadrovskim planom za 2022. godinu broj 119-01-244/2021-03 od 23.05.2021. godine, Odluke vf predsednika Višeg suda u Vranju o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta sprovođenjem javnog konkursa broj Su V-35/201-2022 od 21.11.2022. godine, OGLAŠAVA

JAVNI KONKURS

za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Višem sudu u Vranju

I Organ u kome se popunjava radno mesto:

Viši sud u Vranju, Vranje, ulica Kralja Stefana Prvovenčanog broj 1

II Radno mesto koje se popunjava:

Izvršilačko radno mesto zapisničar, zvanje referent

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Opis poslova radnog mesta: po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen i po čijem nalogu postupa, piše zapisnike, vrši unos tekstova po diktatu i sa diktafonskih traka, vrši prepis tekstova i rukopisa i izrađuje sve vrste tabela, u saradnji sa korisnicima usluga koriguje unete podatke, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale i distribuira ih korisnicima usluga, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi upisnik za evidenciju štampanih stvari i publikacija, vodi evidenciju o svom radu, radi i druge poslove po nalogu šefa daktilobiroa, sekretara suda i predsednika suda. Uslovi za rad na radnom mestu: IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa Ia ili Ib klase, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa Konkursnom komisijom. U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbronog postupka.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

- „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije“ – provera će se vršiti pisanim putem – test;

- „Digitalna pismenost“ – provera će se vršiti rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz – sertifikat o poznavanju rada na računaru;

- „Poslovna komunikacija“ – provera će se vršiti pisanim putem – test.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veštine iz navedene oblasti na traženom nivou (koji podrazumeva posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije) i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „Digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili u overenoj kopiji. Konkursna komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere, odnosno Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu ipak izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata.

Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuju se iz daljeg izbornog postupka.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji suda Pitanja za proveru opštih funckionalnih kompetencija državnih službenika, a primer testa za proveru poslovne komunikacije i digitalne pismenosti na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto zapisničar – poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima – provera će se vršiti pisanim putem – testom. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto zapisničar – posedovanje veštine kucanja – provera će se vršiti praktičnim radom na računaru tako što će član Komisije glasno diktirati sudsku odluku koju će kandidati kucati na računaru. Svi kandidati će raditi istu sudsku odluku a vreme za proveru je 10 minuta. Posebnafunkcionalna kompetencija u oblasti rada administrativni poslovi – poznavanje kancelarijskog poslovanja – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto zapisničar – položen ispit za daktilografa prve klase – provera će se vršiti uvidom u potvrdu o položenom ispitu.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija putem pismenog testa:

Pisani test se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Kandidati odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Vreme za izradu testa je 45 (četrdeset pet) minuta. Kandidat može na svako pitanje dati, odnosno zaokružiti samo jedan odgovor. Svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatra se kao netačan odgovor. Ako se kandidat na testu služi nedozvoljenim sredstvima (korišćenje uDžbenika, beležaka, mobilnih telefona, prepisivanje i dr.) komisija će udaljiti kandidata sa testa. U tom slučaju smatra se da kandidat nije položio test. Svaki tačan odgovor na pitanje donosi jedan bod.

Merila koja će biti korišćena za vrednovanje funkcionalnih kompretencija putem razogovora sa kandidatima su sledeća: stručna zasnovanost, analitičnost, sistematičnost, preciznost i tačnost u navođenju podataka i jasnoća u iznošenju ličnog stava i mišljenja.

3. Provera ponašajnih kompetencija:

Provera ponašajnih kompetencija vršiće se od strane diplomiranog psihologa, koja podrazumeva psihološku procenu sposobnosti, osobina ličnosti i motivacija za konkretno radno mesto.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa-proveravaće se putem intervjua za Konkursnom komisijom (usmenim putem).

IV Vrsta radnog odnosa i mesto rada:

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Višem sudu u Vranju, uz obavezan probni rad za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad traje 6 (šest) meseci.

Mesto rada: Vranje, ul. Kralja Stefana Prvovenčanog broj 1.

V Opšti uslovi za rad na radnom mestu:

-da je učesnik punoletan državljanin Republike Srbije;

-da učesniku konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

-da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VI Datum oglašavanja i rok za podnošenje prijava na konkurs:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – publikacija „Poslovi“.

VII Prijava na konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Višeg suda u Vranju www.vr.vi.sud.rs. (Napomena: mole se kandidati da prilikom popunjavanja Obrasca prijave obrate pažnju da su preuzeli ispravan Obrazac prijave koji se odnosi na radno mesto na koje žele da konkurišu, odnosno da u gornjem levom uglu Obrasca prijave piše tačan naziv organa i radnog mesta na koje se konkuriše).

Uredno popunjen, odštampan i potpisan Obrazac prijave podnosi se na šalteru prijema Višeg suda u Vranju, ulica Kralja Stefana Prvovenčanog broj 1, Vranje ili putem pošte na istu adresu sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta – Su V-35/203-2022“.

Svaka prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave na konkurs će o dodeljenoj šifri biti obavešteni u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

VIII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:

-biografija sa potvrdom o dosadašnjem radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

-original ili overena fotokopija uverenja o državanstvu Republike Srbije;

-original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

-original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

-original ili overena fotokopija-dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);

-potvrda da učesniku konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;

-original uverenje da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) meseci, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, na stariji od šest meseci;

-Obrazac 1. ili 1a. – izjava u kojoj se učesnik konkursa opredeljuje da će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njih. Odredbama čl.9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br.18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) meseci. Potrebno je da kandidat popuni izjavu (Obrazac 1. ili 1a.) kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrasci 1. ili 1a. mogu se preuzeti na internet prezentaciji Višeg suda u Vranju u okviru obaveštenja o konkursu. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenta koje su overene pre 01.03.2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

IX Rok za podnošenje dokaza:

Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom, pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se predaju neposredno na napred navedenu adresu suda ili dostavljaju putem pošte na napred navedenu adresu suda sa naznakom „Za javni konkurs“.

X Datum i mesto provere kompetencije učesnika konkursa u izbornom postupku:

Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koje ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sporvesti u prostorijama Višeg suda u Vranju, Vranje, ulica Kralja Stefana Prvovenčanog broj 1.

Kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave. Izborni postupak će započeti po isteku roka za podnošenje prijava.

Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

XI Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu:

Aleksandra Mladenović, sekretar suda, kontakt telefon: 017/422-711.

NAPOMENE:

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan. Zakonom o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3.); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103. stav 3.).

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi biće odbačene.

Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnosu državnom organu.

Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.

Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, dužan je da položi državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju samo kandidati koji budu izabrani.

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana odlukom predsednika Višeg suda u Vranju.

Obaveštavaju se učesnici konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Viši sud u Vranju ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi i pojmovi koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Javni konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Višeg suda u Vranju www.vr.vi.sud.rs, na oglasnoj tabli Višeg suda u Vranju, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obrazac prijave na konkurs za svako radno mesto, može se preuzeti na zvaničnoj prezentaciji Višeg suda u Vranju www.vr.vi.sud.rs.

VF PREDSEDNIKA SUDA,

Milena Stojević

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

28.12.2022. – 05.01.2023.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Vranje;
Radno iskustvo:

Više od 1 godine
Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Ekonomija, finansije i osiguranje
Rad na računaru:

Obrada teksta – Word(Srednji) – Obavezno;
Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)Skoro postavljeni poslovi Viši sud u Vranju


Pregledano: 1004 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters