Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik zdravstvene psihologije sa 40% radnog angažovanja, na određeno vreme, radi zamene odsutne Puno radno vreme

na MEDICINSКA ŠКOLA „Dr IZABEL EMSLI HATON” u Vranje (Poslato na 29-12-2022)

MEDICINSКA ŠКOLA „Dr IZABEL EMSLI HATON”
17501 Vranje, Milunke Savić bb.
Nastavnik zdravstvene psihologije sa 40% radnog angažovanja, na
određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa održavanja trudnoće
USLOVI: 1. profesor psihologije; 2. diplomirani školski psiholog – pedagog; 3. diplomirani psiholog; 4. master psiholog.
Nastavnik zdravstvene nege praktične nastave
sa 50% radnog angažovanja, na
određeno vreme, do povratka odsutnog zaposlenog sa bolovanja
USLOVI: viša medicinska sestra – tehničar; strukovna medicinska sestra; organizator zdravstvene nege; specijalista strukovna medicinska sestra; diplomirana medicinska sestra; master medicinska sestra; viša medicinska sestra opšteg smera; viša medicinska sestra internističkog smera; viša medicinska sestra hirurškog smera; viši medicinski tehničar; diplomirani organizator zdravstvene nege; diplomirani organizator zdravtvrene nege – master; master organizator zdravtvene nege; master profesor predmetne nestave (prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti zdravstva); strukovna medicinska sestra – babica. Lice iz ove tačke treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u područiju rada Zdravstvo i socijalna zaštita.
OSTALO: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduziamnje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanostvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom dostaviti originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata: diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o državljanstvu – ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje iz kaznene evidencije, uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima i decom dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu, prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati sa naznakom: „Za konkurs” na adresu škole: Medicinska škola”dr Izabel Emsli Haton” ul. Milunke Savić bb, 17501 Vranje.


Pregledano: 1258 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters