Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto za poslove geološkog kartiranja – kartirajući geolog, razvrstano u zvanju savetnik u Gr Puno radno vreme

na GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE u Beograd (Poslato na 04-01-2023)

GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE
Na osnovu čl. 54 i 55 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20) i člana 9 stav 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21), Geološki zavod Srbije oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Geološki zavod Srbije, Rovinjska 12, Beograd. II Radna mesta koja se popunjavaju:
1. Radno mesto za poslove geološkog kartiranja – kartirajući geolog, razvrstano u zvanju savetnik
u Grupi za geološko kartiranje, u
Odelјenju za izradu osnovne geološke karte, u Sektoru za regionalnu geologiju
1 izvršilac
Opis poslova: Rukovodi izradom jednog lista GK u zemlјi ili inostranstvu i izvodi poslove geološkog kartiranja na terenu; vrši obradu podataka ranijih istraživanja; vrši pripremu radnih verzija grafičke i tehničke dokumentacije; vrši strukturno-tektonsku interpertaciju istraživanog područja, analizira i interpretira metodama dalјinske detekcije istraživanog terena; izrađuje geomorfološke, neotektonske i specijalističke karte; prati oblast geološkog kartiranja u naučnom, stručnom smislu u cilјu unapređenja izrade geoloških karata; priprema radni materijal za izradu projekata, studija i elaborata; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program Geologija – Modul Regionalna geologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
2. Radno mesto za analizu aerofoto i satelitskih snimaka, razvrstano u zvanju savetnik
u Grupi za dalјinsku detekciju, u Odelјenju za izradu osnovne geološke karte, u Sektoru za
regionalnu geologiju 1 izvršilac
Opis poslova: Vrši pripremu, pregled i analizu avio snimaka i satelitskih snimaka; učestvuje u izradi opšte geološke karte od razmere 1:10000 do preglednih karta razmere sitnije od 1:1000000; vrši analizu satelitskih snimaka (ENVI, ERmapper); izrađuje radnu verziju fotointerpretacione karte kao podloge za geološku kartu; učestvuje u geološkom kartiranju na terenu i vrši pripremu radnih verzija grafičke i tehničke dokumentacije; vrši strukturno-tektonsku interpertaciju istraživanog područja, analizira i interpretira metodama dalјinske detekcije istraživani teren, izrađuje geomorfološke, neotektonske i specijalističke karte; priprema radni materijal za izradu projekata, studija i elaborata; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (Studijski program Geologija – Modul Regionalna geologija) u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
3. Radno mesto za obradu podataka petroloških i mineraloških istraživanja, razvrstano u zvanju savetnik
u Grupi za Petrografiju, u Odelјenju za petrologiju, mineralogiju i kristalografiju, u Sektoru za
regionalnu geologiju 1 izvršilac
Opis poslova: Vrši petrološka ispitivanja sedimentnih stena, petrološka ispitivanja magmatskih i metamorfnih stena na terenu i u kabinetu; vrši određivanje mineralnog sastava i parageneze ruda, rendgenske analize minerala, diferencijalno-termičke i termo-gravitacione analize, minerološka ispitivanja šliha, radiometrijsku analizu stena i granulometrijsku analizu; vrši ekspertize, konsultacije, recenzije petroloških i monodisciplinarnih mineroloških istraživanja i kristalografskih istraživanja; vrši interpretaciju laboratorijskih ispitivanja; učestvuje u terenskim istražnim radovima; radi na optičkim instrumentima (mikroskopi i lupe), sa izvorima rentgenskog zračenja i mineralnim ulјima; učestvuje u pripremi geoloških karata iz delokruga rada Grupe; učestvuje u definisanju projektnih zadataka za izradu projekata geoloških istraživanja u zemlјi i inostranstvu i izveštaja o realizaciji projekata; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program Geologija – Moduli: Mineralogija i kristalografija ili Petrologija i geohemija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
4. Radno mesto za podršku poslovima istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina, razvrstano u zvanju mlađi savetnik
u Odelјenju za nemetalične mineralne sirovine,
u Sektoru za istraživanje ležišta mineralnih sirovina
1 izvršilac
Opis poslova: Učestvuje u poslovima istraživanja ležišta mineralnih sirovina pri izradi osnovnih geoloških projekata i izradi listova metalogenetske karte; pruža stručnu podršku u izradi izveštaja o potencijalnosti područja u pogledu pronalaženja ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina; učestvuje u prikuplјanju podataka za realizaciju izveštaja o rezultatima izvršenih istraživanja; učestvuje u terenskom radu geoloških istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina; obavlјa i druge poslove po nalogu načelnika Odelјenja.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program Geologija – Ekonomska geologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
5. Radno mesto za poslove istraživanja energetskih mineralnih sirovina, razvrstano u zvanju savetnik
u Grupi za energetske mineralne
sirovine, u Sektoru za istraživanje
ležišta mineralnih sirovina 2 izvršioca
Opis poslova: Obavlјa terenska geološka istraživanja energetskih mineralnih sirovina; izrađuje izveštaje o potencijalnosti područja energetskih mineralnih sirovina – uran, torijum, ugalј, nafta, zemni gas, ulјni škrilјci; definiše oblik, veličinu i koncentraciju korisnih komponenti ležišta; izrađuje geološko-ekonomsku ocenu rentabilnosti eksploatacije energetskih mineralnih sirovina; učestvuje u izradi katastra energetskih mineralnih sirovina Republike Srbije; učestvuje u izradi karata i standarda o potencijalnosti energetskih mineralnih sirovina; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program Geologija – Modul: Ekonomska geologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
6. Radno mesto za poslove inženjerskogeološkog istraživanja – istraživač, razvrstano u zvanju savetnik
u Grupi za za inženjersku geologiju, u Odelјenju za inženjersku geologiju i geomehaničku laboratoriju, u Sektoru
za geotehniku i hidrogeologiju 2 izvršioca
Opis poslova: Obavlјa osnovna inženjerskogeološka istraživanja na terenu; izrađuje izveštaj o geohazardima; vodi i učestvuje u izradi lista osnovne inženjerskogeološke karte; realizuje inženjerskogeološka istraživanja za potrebe prostornog planiranja, učestvuje u realizaciji geotehničkih istraživanja za potrebe izgradnje objekata šireg društvenog značaja; učestvuje u izradi programa rada i dugoročnog programa razvoja osnovnih inženjerskogeoloških istraživanja, odnosno godišnjeg programa izvođenja osnovnih geotehničkih istraživanja i učestvuje u izradi izveštaja o radu Zavoda iz delokruga rada Grupe; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program Geotehnika) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
7. Radno mesto za podršku poslovima inženjerskogeološkog istraživanja, razvrstano u zvanju mlađi savetnik
u Grupi za inženjersku geologiju, u
Odelјenju za inženjersku geologiju i geomehaničku laboratoriju, u Sektoru
za geotehniku i hidrogeologiju 1 izvršilac
Opis poslova: Učestvuje u poslovima inženjerskogeoloških istraživanja na terenu pri izradi listova OIGK; učestvuje u prikuplјanju podataka za izveštaj o geohazardima; prikuplјa podatke za realizaciju inženjerskogeoloških istraživanja za potrebe prostornog planiranja; učestvuje u obradi podataka prethodnih/ranijih inženjerskogeoloških istraživanja; učestvuje u pripremi radnih verzija grafičke i tehničke dokumentacije o izvršenim inženjerskogeološkim istraživanjima; obavlјa manje složene poslove inženjerskogeološkog kartiranja; prikuplјa podatke i informacije za pripremu radnih materijala za izradu projekata, studija, izveštaja i elaborata; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program Geotehnika) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
8. Radno mesto hidrogeolog istraživač, razvrstano u zvanju savetnik
u Odelјenju za hidrogeologiju, u Sektoru
za geotehniku i hidrogeologiju 2 izvršioca
Opis poslova: Obavlјa poslove u okviru osnovnih hidrogeoloških istraživanja i radi na terenu; učestvuje u istraživanju geotermalne energije, mineralne i termomineralne vode; učestvuje u hidrogeološkim istraživanjima za potrebe vodosnabdevanja; učestvuje u izradi programa rada godišnjih i dugoročnih programa izvođenja osnovnih hidrogeoloških istraživanja; učestvuje u izradi izveštaja o radu Odelјenja; obavlјa i druge poslove po nalogu načelnika Odelјenja.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program Hidrogeologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
9. Radno mesto za grafički prikaz hidrogeoloških istraživanja, razvrstano u zvanju referent
u Odelјenju za hidrogeologiju, u Sektoru
za geotehniku i hidrogeologiju 1 izvršilac
Opis poslova: Učestvuje u obradi podataka o hidrogeološkim istraživanjima; izrađuje grafički prikaz rezultata istraživanja određenog prostora; učestvuje u organizovanju rada na terenu za potrebe osnovnih hidrogeoloških istraživanja; izvodi realizaciju manje složenih poslova iz oblasti hidrogeoloških istraživanjana na terenu; formira geološku dokumentaciju istražnog prostora iz delokruga Odelјenja; obavlјa i druge poslove po nalogu načelnika Odelјenja.
Uslovi: Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, geološkog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
10. Radno mesto za kadrovske i opšte poslove, razvrstano u zvanju savetnik
u Odseku za opšte i pravne poslove, u Sektoru za opšte, pravne i ekonomske poslove 1 izvršilac
Opis poslova: Izrađuje pojedinačna akta o pravima, obavezama i dužnostima zaposlenih iz radnog odnosa; obavlјa poslove analitičara radnih mesta, stara se o blagovremenom vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika i pripremi i sprovođenju konkursnog postupka; izrađuje rešenja i druga akta iz oblasti radno-pravnih odnosa i izrađuje izjašnjenja na žalbe državnih službenika; stara se o zakonskoj usklađenosti postupaka i procedura koje se primenjuju prilikom vođenja upravnih postupaka u Zavodu; izrađuje nacrt kadrovskog plana Zavoda; analizira potrebe za dodatnim obukama kadrova i izrađuje planove obuka kadrova; priprema informacije od javnog značaja i izrađuje nacrt akta u vezi sa pristupom informacijama od javnog značaja; sprovodi disciplinske postupke; sarađuje sa Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
11. Radno mesto administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija, razvrstano u zvanju saradnik
u Grupi za analitičko praćenje
primenjenih geoloških istraživanja i informacionu podršku,
izvan sastava sektora 1 izvršilac
Opis poslova: Pruža stručnu podršku u implementiciji i održavanju hardverske i softverske osnove informaciono-komunikacionih sistema i periferne informatičke opreme; organizuje i sprovodi obuku korisnika za kretanje kroz aplikacije i njihove komande, unos i izmena podataka, dobijanje izveštaja (Help desk); organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu računarske i mrežne opreme računarskih radnih stanica, štampača, mrežne opreme i sistemskog softvera i servisa operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono-komunikacionih servisa – elektronske pošte, interneta i drugih; pruža podršku i obučava korisnike u svakodnevnom radu, instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa, računarske uređaje i aplikaciju za pravlјenje rezervnih kopija na računarima zaposlenih, instalira programe i aplikacije na računare zaposlenih; prati nove tehnike u oblasti sigurnosti i primenjuje antivirusnu zaštitu; obavlјa poslove evidencije informatičkih resursa; prikuplјa podatke za izradu informatičkih projekata i izrađuje izveštaje i analize o preduzetim merama za unapređenje IS; obavlјa i druge poslove po nalogu Rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti obrazovno-naučnog polјa prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavlјanje poslova radnog mesta.
III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije. U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.
1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
• organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – proveravaće se putem testa
(pisano)
• digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru ili uvidom u odgovarajući sertifikat) • poslovna komunikacija – proveravaće se putem pisane simulacije.
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz koji je tražen u konkursnom postupku o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i dokaz o poznavanju rada na računaru u originalu ili overenoj fotokopiji. Samo kandidati čiji sertifikat potvrđuje posedovanje znanja o svakom od navednih pojedinačnih programa mogu biti oslobođeni testiranja kompetencije digitalna pismenost. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je kandidat priložio umesto testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima, www.suk.gov.rs
2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
1) Radno mesto za poslove geološkog kartiranja – kartirajući geolog, razvrstano u zvanju savetnik, u Grupi za geološko kartiranje, u Odelјenju za izradu osnovne geološke karte, u Sektoru za regionalnu geologiju, vrednuje:
– posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikuplјanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o

rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
2) Radno mesto za analizu aerofoto i satelitskih snimaka, razvrstano u zvanju savetnik, u Grupi za dalјinsku detekciju, u Odelјenju za izradu osnovne geološke karte, u Sektoru za regionalnu geologiju, vrednuje: – posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikuplјanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
3) Radno mesto za obradu podataka petroloških i mineraloških istraživanja,
razvrstano u zvanju savetnik, u Grupi za petrografiju, u Odelјenju za petrologiju, mineralogiju i kristalografiju, u Sektoru za regionalnu geologiju, vrednuje:
– posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikuplјanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
4) Radno mesto za podršku poslovima istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina, razvrstano u zvanju mlađi savetnik, u Odelјenju za nemetalične mineralne sirovine, u Sektoru za istraživanje ležišta mineralnih sirovina, vrednuje:
– posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikuplјanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – prove ravaće se putem usmene simulacije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
5) Radno mesto za poslove istraživanja energetskih mineralnih sirovina, razvrstano u zvanju savetnik, u Grupi za energetske mineralne sirovine, u Sektoru za istraživanje ležišta mineralnih sirovina, vrednuje:
– posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikuplјanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
6) Radno mesto za poslove inženjerskogeološkog istraživanja – istraživač, razvrstano u zvanju savetnik, u Grupi za za inženjersku geologiju, u Odelјenju za inženjersku geologiju i geomehaničku laboratoriju, u Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju, vrednuje:
– posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikuplјanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
7) Radno mesto za podršku poslovima inženjerskogeološkog istraživanja, razvrstano u zvanju mlađi savetnik, u Grupi za inženjersku geologiju, u Odelјenju za inženjersku geologiju i geomehaničku laboratoriju, u Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju, vrednuje: – posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikuplјanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
8) Radno mesto hidrogeolog istraživač, razvrstano u zvanju savetnik, u Odelјenju za hidrogeologiju, u Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju, vrednuje:
– posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikuplјanja i evidentiranja podataka) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
9) Radno mesto za grafički prikaz hidrogeoloških istraživanja, razvrstano u zvanju referent, u Odelјenju za hidrogeologiju, u Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju, vrednuje:
– posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada administrativno-tehnički poslovi (metode i tehnike prikuplјanja podataka radi dalјe obrade) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
10) Radno mesto za kadrovske i opšte poslove, razvrstano u zvanju savetnik, u Odseku za opšte i pravne poslove, u Sektoru za opšte, pravne i ekonomske poslove, vrednuje: – posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada poslovi upravlјanja lјudskim resursima (propisi u oblasti radno-pravnih odnosa u državnim organima; bazične funkcije upravlјanja lјudskim resursima: analizu posla, kadrovsko planiranje, regrutaciju, selekciju, uvođenje u posao, ocenjivanje, nagrađivanje i napredovanje, stručno usavršavanje) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Zakon o državnim službenicima) – proveravaće se putem usmene simulacije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
11) Radno mesto administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija, razvrstano u zvanju saradnik, u Grupi za analitičko praćenje primenjenih geoloških istraživanja i informacionu podršku, izvan sastava sektora, vrednuje:
– posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada informatički poslovi (Serverski i operativni sistemi (MS Windows, Linux)) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
– posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Zakon o elektronskoj upravi) – proveravaće se putem usmene simulacije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs
3. Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije (upravlјanje informacijama; upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet) – provera će se vršiti putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama za sva radna mesta.
4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom.
ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA:
IV Mesto rada: Beograd, Rovinjska 12.
V Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs (putem pošte): Geološki zavod Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”. Neposredan prijem popunjenog obrasca prijave na konkurs vrši se na šalteru pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, Beograd (na koverti je potrebno navesti da je primalac Geološki zavod Srbije, sa naznakom „Za javni konkurs”).
VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Jovana Stikić, kontakt telefon: 064/8505-813, od 10 do 13 časova.
VII Opšti uslovi za zaposlenje: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
IX Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Geološkog zavoda Srbije i Službe za upravlјanje kadrovima.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postup ku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Napomena: Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravlјanje kadrovima (https://kutak. suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odelјku „Obrazac prijave”.
X Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (za savetnička radna mesta), original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavlјaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
XI Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka. Dokazi se dostavlјaju na navedenu adresu Geološkog zavoda Srbije (putem pošte) ili neposerdno na šalteru pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, ul. Nemanjina br. 22-26, Beograd.
XII Vrsta radnog odnosa: radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno radno vreme.
XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 20. januara 2023. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje su naveli u svojim obrascima prijave.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija, ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom obaviće se u Službi za upravlјanje kadrovima, u Palati „Srbija”, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo) i u prostorijama Geološkog zavoda Srbije, Beograd, Rovinjska 12. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.
Napomene:
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.
Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Geološkog zavoda Srbije. Ovaj konkurs se objavlјuje na internet prezentaciji (www.gzs.gov.rs) i oglasnoj tabli Geološkog zavoda Srbije, na interent prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima: www. suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE


Pregledano: 427 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters