Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik Odelјenja za budžet i finansije u upravi GO Obrenovac – samostalni savetnik Puno radno vreme

na GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC u Obrenovac (Poslato na 04-01-2023)

GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC
11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 74 tel. 011/8726-426
Načelnik
Odelјenja za budžet i finansije u upravi GO Obrenovac
– samostalni savetnik
USLOVI: visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) i potrebne kompentencije. U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje propisa: Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o budžetu, Odluke o budžetu GO Obrenovac, – usmeno, poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru, organizacione sposobnosti, veština rezonovanja, zaklјučivanja i veština komunikacije – usmeno. Adresa na koju se podnose prijave: GO Obrenovac, 11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 74, sa naznakom „Za javni konkurs za prijem načelnika odelјenja za budžet i finansije”. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Slavica Lainović, tel 011/8726-426. Uslovi: da je učesnik konkursa punoletan državlјanin Republike Srbije, da ima potrebno obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje teći narednog dana od dana objavlјivanja konkursa u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijave sa biografijom, izjava u kojoj se kandidat opredelјuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će organ to učiniti umesto njega (izjava se nalazi na sajtu GO www.obrenovac.rs) original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o stečenom radnom iskustvu u struci (rešenje, ugovor, potvrda, izdati od poslodavaca kod kojih je kandidat radio) i dokaz da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci. Dokazi o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, i izvod iz matične knjige rođenih. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Shodno navedenom potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici gradske opštine Obrenovac www.obrenovac.rs. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa. Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopije overene kod javnog beležnika. Znanje i veština koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa napred navedenih – usme no, praktičan rad na računaru – pismeno i veština komunikacije – usmenim razgovorom. Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, izborni postupak će se održati u prostorijama GO Obrenovac, Vuka Karadžića 74 O datumu i vremenu učesnici konkursa će biti obavešteni na kontakte (adrese i telefone) koji su navedeni u prijavi. Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopije overene kod javnog beležnika, biće odbačene zaklјučkom konkursne komisije. Konkurs se objavlјuje i na web stranici gradske opštine Obrenovac www.obrenovac.rs na oglasnoj tabli i listu Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC


Pregledano: 736 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters