Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica nameštenik šeste vrste Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U VRANјU u Vranje (Poslato na 04-01-2023)

OSNOVNI SUD U VRANјU
17500 Vranje, Kralјa Milana 2 tel. 017/432-990
Organ u kome se radno mesto popunjava: Osnovni sud u Vranju, Kralјa Milana 2, Vranje.
Radno mesta koje se popunjava:
Spremačica nameštenik šeste vrste
Opis poslova: Održava higijenu u prostorijama Suda, vrši pranje i čišćenje podova, vrata, nameštaja, holova, hodnika, stepeništa, sanitarnih i drugih prostorija, skuplјa otpadnu hartiju i odlaže u kontejner, prijavlјuje uočene nedostatke i kvarove u prostorijama suda, čisti smeće oko zgrade suda, prijavlјuje uočene nedostatke i kvarove u zgradi suda, po nalogu predsednika i sekretara suda obavlјa i druge poslove.
Uslovi: osnovna škola.
Vrsta radnog odnosa i mesto rada: Za radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Osnovnom sudu u Vranju, Kralјa Milana 2.
Opšti uslovi: da je učesnik konkursa punoletan državlјanin Republike Srbije, da učesnik konkursa ima propisanu stručnu spremu potrebno za traženo radno mesto i da ispunjava druge uslove određene Zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.
Rok za podnošenje prijava na konkurs: Rok za podnošenje prijava na konkurs sa kratkom biografijom i odgovarajućom dokumentacijom je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
Prijava na konkurs: Vrši se na obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vranju http://vr.os.sud.rs/ ili se preuzima dolaskom neposredno u prostorije Sudske uprave Osnovnog suda u Vranju, na adresi Kralјa Milana 2, a prijava sadrži i podatke o načinu pribavlјanja podatka iz službenih evidencija (kandidat se opredelјuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega). Kandidati prijave na konkurs podnose na adresu: Osnovni sud u Vranju, Kralјa Milana 2, predajom lično na pisarnicu suda ili preporučenom pošilјkom sa naznakom za koje radno mesto konkurišu, „Za konkurs za prijem na radno mesto spremačica – ne otvarati”. Prilikom predaje prijave na konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodelјenoj šifri u roku od 3 dana od prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.
Dokazi koje prilažu kandidati uz pri- javu na konkurs: Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju:
– biografiju sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu – uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; – izvod iz matične knjige rođenih; – original ili overenu fotokopiju dokaza o stečenom obrazovanju;
– original ili overenu fotokopiju isprava kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima je stečeno radno iskustvo); – uverenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti istraga (ne starije od 6 meseci),
– potvrdu da kandidatu nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (podnose samo kandidati koji su bili u radnom odnosu u drugom državnom organu),
– uverenje da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije / ne starije od 6 meseci;). Potrebno je da kandidati prijavu potpišu svojeručno.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama koje poslove overe obavlјaju kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama (osim uverenja o neosuđivanosti i uverenja da se ne vodi krivični postupak, koje ne može da bude starije od šest meseci).
Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupka („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribati sama. Shodno navedenom potrebno je da učesnik konkursa u delu „Izjava”, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilјu efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Izborni postupak: spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavlјuje se na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vranju prema šiframa njihove prijave.
Stručna osposoblјenost kandidata: konkursna komisija će vrednovati stručnu osposoblјenost kandidata da uspešno obavlјa poslove radnog mesta, polazeći od uslova iz oglasa Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnog suda u Vranju i radnog iskustva kandidata i to: 1) za radno mesto spremačica – usmeni razgovor konkursne komisije sa učesnicima javnog konkursa.
Datum i mesto provere osposoblјenosti učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, provera osposoblјenosti će se sprovesti u prostorijama Osnovnog suda u Vranju, Kralјa Milana 2, a o datumu i mestu kandidati će biti blagovremeno obavešteni.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ivana Janjić, upravitelј pisarnica Osnovnog suda u Vranju, kontakt telefon 017/423-990.
Napomena:
– Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive i nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi (overene fotokopije ili original), konkursna komisija će odbaciti, shodno odredbi čl. 55 Zakona o državnim službenicima.
– Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu, mora biti nostrifikovana.
– Javni konkurs sprovodi konkursna Komisija imenovana Odlukom predsednika Osnovnog suda u Vranju.
– Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isklјučivo na pisani zahtev učesnika.
– Svi izrazi i pojmovi koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. – Ovaj oglas objavlјuje se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Osnovnog suda u Vranju, na portalu e-uprave, na portalu Službe za upravlјanje kadrovima i internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.


Pregledano: 2356 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters