Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Industrijski menadžment na određeno vreme Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET U BORU u Bor (Poslato na 04-01-2023)

TEHNIČKI FAKULTET U BORU
19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12
Vanredni profesor za užu naučnu oblast Industrijski menadžment na određeno vreme
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat nauka iz naučne oblasti inženjerskog menadžmenta, sa završenim tehničkim fakultetom – studijskim programom inženjerski menadžment. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 75. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017) i člana 106, 113, i 114 Statuta Tehničkog fakulgetau Boru kao i Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu. Uz prijavu na konkurs, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak radova, kopirane strane naučnih i stručnih radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, potvrda nadležnog organa nepostojanja smetnje iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju (Sektor analitike policijske uprave MUP-a), dokumenta u originalu ili overenom prepisu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostavlјaju se na adresu: Tehnički fakultet u Boru, Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor. Rok za prijavu po konkursu je 15 dana od dana objavlјivanja.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKI FAKULTET U BORU


Pregledano: 591 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters