Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti sa 50% radnog vremena Puno radno vreme

na OŠ „MILAN ILIĆ ČIČA” u Aranđelovac (Poslato na 04-01-2023)

OŠ „MILAN ILIĆ ČIČA”
34300 Aranđelovac, Knjaza Miloša 88 tel. 034/711-515, lokal 13
Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 50% radnog vremena
USLOVI: Uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139 i 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) kao i u skladu sa Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 i 17/2021); 2. uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje – dokument se pribavlјa iz kaznene evidencije MUP-a; 4. uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti ovog uslova u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju; diplomu o stečenom obrazovanju; državlјanstvo Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci); izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS (ne starije od 6 meseci). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenata, one moraju biti overene. Prijave za prijem u radni odnos sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavlјaju se u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje, na adresu: OŠ „Milan Ilić Čiča”, Knjaza Miloša 88, 34300 Aranđelovac sa naznakom „Za konkurs – nastavnik srpskog jezika i književnosti”. Kontakt telefon u školi 034/711515 lokal 13. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „MILAN ILIĆ ČIČA”


Pregledano: 713 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters