Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik geografije sa 60% radnog vremena Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIĆ” u Aranđelovac (Poslato na 04-01-2023)

GIMNAZIJA „MILOŠ SAVKOVIĆ”
34300 Aranđelovac, Josipa Grušovnika 1 tel. 034/711-051
Nastavnik geografije sa 60% radnog vremena
USLOVI: Uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 154 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 129/21) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje: 1) profesor geografije; 2) diplomirani geograf; 3) diplomirani geograf – prostorni planer; 4) diplomirani profesor geografije – master; 5) master geograf; 6) master profesor geografije; 7) diplomirani geograf – master. Lice iz tačke 10) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a ne starjie od 6 meseci; 4. da je državlјanin Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci). Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju; diplomu o stečenom obrazovanju; državlјanstvo Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS, uverenje iz suda pribavlјa kandidat. Kandidati čije su prijave blagovremene i potpune-uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju tražene uslove biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti rada sa decom ili učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese, telefone, koje su naveli u svojim prijavama. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti pribavlјa kandidat koji bude zaklјučio ugovor o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenata, one moraju biti overene. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa na adresu: Gimnazija „Miloš Savković”, Josipa Grušovnika 1, 34300 Aranđelovac, sa naznakom „Za konkurs – nastavnik geografije. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Telefon za bliže informacije: 034/711-051
Nastavnik fizike sa 60% radnog vremena
USLOVI: Uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 154 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 129/21) i to: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje: (1) profesor fizike; (2) diplomirani fizičar; (3) diplomirani astrofizičar; (4) diplomirani fizičar za opštu fiziku; (5) diplomirani fizičar za primenjenu fiziku; (6) diplomirani fizičar – informatičar; (7) profesor fizike za srednju školu; (8) diplomirani fizičar – istraživač; (9) diplomirani fizičar za teoriju i eksperimentalnu fiziku; (10) diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku; (11) diplomirani fizičar – profesor fizike – master; (12) diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika – master; (13) diplomirani fizičar – primenjena i kompjuterska fizika – master; (14) diplomirani fizičar – primenjena fizika i informatika – master; (15) diplomirani profesor fizike – master; (16) diplomirani fizičar – master; (17) diplomirani fizičar – master fizike – meteorologije; (18) diplomirani fizičar – master fizike – astronomije; (19) diplomirani fizičar – master medicinske fizike; (20) master fizičar; (21) master profesor fizike. Lice iz tačke 13) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike. Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1 ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Fzika može da izvodi i diplomirani astronom, astrofizički smer; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3.da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a ne starjie od 6 meseci; 4. da je državlјanin Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6. uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci). Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju; diplomu o stečenom obrazovanju; državlјanstvo Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS, uverenje iz suda pribavlјa kandidat. Kandidati čije su prijave blagovremene i potpune – uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju tražene uslove biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti rada sa decom ili učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese, telefone, koje su naveli u svojim prijavama. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti pribavlјa kandidat koji bude zaklјučio ugovor o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenata, one moraju biti overene. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa na adresu: Gimnazija „Miloš Savković”, Josipa Grušovnika 1, 34300 Aranđelovac, sa naznakom: „Za konkurs – nastavnik fizike. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Telefon za bliže informacije: 034/711-051
Nastavnik matematike, računarstva i informatike
USLOVI: Uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 154 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 129/21) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje; (1) profesor matematike; (2) diplomirani matematičar; (3) diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; (4) diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; (5) diplomirani matematičar – informatičar; (6) diplomirani matematičar – profesor matematike; (7) diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; (8) profesor matematike i računarstva; (9) diplomirani matematičar – astronom; (10) diplomirani matematičar – teorijska matematika; (11) diplomirani matematičar – primenjena matematika; (12) diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom osnovi geometrije); (13) diplomirani informatičar; (14) diplomirani profesor matematike – master; (15) diplomirani matematičar – master; (16) diplomirani inženjer matematike – master (sa izbornim predmetom osnovi geometrije); (17) profesor matematike – teorijsko usmerenje;
(18) profesor matematike – teorijski smer; (19) master matematičar; (20) master profesor matematike; (21) diplomirani profesor matematike i računarstva – master iz oblasti matematičkih nauka; (22) master matematičar – profesor matematike; (23) master inženjer primenjene matematike. Lice iz tačke 12) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Matematika ili Primenjena matematika (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3.da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a ne starjie od 6 meseci;
4. da je državlјanin Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6. uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci). Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju; diplomu o stečenom obrazovanju; državlјanstvo Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS, uverenje iz suda pribavlјa kandidat. Kandidati čije su prijave blagovremene i potpune – uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju tražene uslove biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti rada sa decom ili učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese, telefone, koje su naveli u svojim prijavama. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti pribavlјa kandidat koji bude zaklјučio ugovor o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenata, one moraju biti overene. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa na adresu: Gimnazija „Miloš Savković”, ul. Josipa Grušovnika 1, 34300 Aranđelovac, sa naznakom „Za konkurs – nastavnik matematike, računarstva i informatike. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Telefon za bliže informacije: 034/711-051.
Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
do povratka odsutnog zaposlenog sa funkcije direktora škole
USLOVI: Uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 155 stav 1 i 2 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 129/21) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje: (1) profesor fizičkog vaspitanja; (2) diplomirani pedagog fizičke kulture; (3) profesor fizičke kulture; (4) profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani trener sa naznakom sportske grane; (5) profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani organizator sportske rekreacije; (6) profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut; (7) diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta – master; (8) diplomirani profesor fizičkog vaspitanja kineziterapije – master; (9) master profesor fizičkog vaspitanja i sporta; (10) master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije; (11) master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet); (12) master sportske i terapijske fizičke aktivnosti (prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta). Lice iz tačke 18) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a ne starjie od 6 meseci; 4. da je državlјanin Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6.uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci). Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju; diplomu o stečenom obrazovanju; državlјanstvo Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS, uverenje iz suda pribavlјa kandidat. Kandidati čije su prijave blagovremene i potpune – uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju tražene uslove biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti rada sa decom ili učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese, telefone, koje su naveli u svojim prijavama. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti pribavlјa kandidat koji bude zaklјučio ugovor o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenata, one moraju biti overene. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa na adresu: Gimnazija „Miloš Savković”, Josipa Grušovnika 1, 34300 Aranđelovac, sa naznakom „Za konkurs – nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Telefon za bliže informacije: 034/711-051.


Pregledano: 841 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters