Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik – bibliotekar sa 50% radnog vremena Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ” u Umka (Poslato na 18-01-2023)

OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ”
11260 Umka, Milije Stanojlovića 10 tel. 011/8025-802
Stručni saradnik – bibliotekar sa 50% radnog vremena
USLOVI: Uslovi su propisani čl. 139 i čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 i dr. zakon 10/19 i 6/20, 129/21). U radni odnos u ustanovi može da bude primlјeno lice pod uslovima propisanom zakonom i to: da ima odgovarajuće obrazovanje (shodno čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 i dr. zakon, 10/19, 6/20, 129/21), Pravilnika o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021), da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja, protiv čovečnosti i drugih dobra zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državlјanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova koji se dostavlјaju uz prijavni formular: overena kopija diplome o odgovarajućem obrazovanju; potvrda – uverenje da kandidat nije osuđivan uzeto u MUP-u i osnovnom sudu po objavlјivanju konkursa; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom; dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlјa samo kanditat koji obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Dokaz da kandidat poseduje fizičku, psihičku i zdravstvenu sposobnost za rad proverava se tako što se kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju na psihološku procenu za rad sa učenicima koji vrši nadležna služba za zapošlјavanje primenomstandardizovanih postupaka. Dokaz koji se odnosi na fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad (lekarsko uverenje) dostavlјa kandidat koji bude izabran i to pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavni formular i dokumentaciju kandidati dostavlјaju i kratku biografiju sa kontakt podacima (JMBG, adresa, telefon). Kandidati su dužni da popune prijavni formular koji se može naći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja http:// www.mpn.gov.rs. Prijavni formular i potrebnu dokumentaciju poslati na adresu škole ili predati lično u prostorijama škole radnim danom od 08.00 do 14.00 časova u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Za konkursnu komisiju”. Rok za prijavu je 8dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotupne prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ”


Pregledano: 1916 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters