Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Voditelј slučaja Puno radno vreme

na ZAJEDNIČKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SOLIDARNOST” ZA OPŠTINE LjIG, LAJKOVAC I MIONICA u Ljig (Poslato na 19-01-2023)

ZAJEDNIČKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SOLIDARNOST” ZA OPŠTINE LjIG, LAJKOVAC I MIONICA
14240 Ljig, Karađorđeva 8 tel. 014/3445-241, 3445-112
Voditelј slučaja
USLOVI: Kandidat pored opštih uslova treba da ispunjava i sledeće uslove: da je državlјanin Republike Srbije; da je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama od najmanje četiri godine, i to: diplomirani socijalni radnik; najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit i licenca za obavlјanje osnovnih poslova socijalne zaštite. Kandidat je dužan da uz prijavu sa biografskim podacima podnese dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o položenom ispitu za licencu za rad u oblasti socijalne zaštite, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, uverenje da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gore navedenu adresu sa naznakom: „Za javni oglas za voditelјa slučaja”.


Skoro postavljeni poslovi ZAJEDNIČKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „SOLIDARNOST” ZA OPŠTINE LjIG, LAJKOVAC I MIONICA


Pregledano: 500 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters