Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Korepetitor u osnovnoj muzičkoj školi, sa 93% radnog Puno radno vreme

na MUZIČKA ŠKOLA „JOSIF MARINKOVIĆ” u Zrenjanin (Poslato na 19-01-2023)

MUZIČKA ŠKOLA „JOSIF MARINKOVIĆ”
23000 Zrenjanin, Trg slobode 7 tel. 023/561-104
Korepetitor
u osnovnoj muzičkoj školi, sa 93% radnog
vremena, mesto rada sedište škole Trg Slobode 7, Zrenjanin
USLOVI: 1) da lice ima odgovarajuće obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkom 1, 3, 4 i 5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) ovog konkursa pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uslovi u pogledu obrazovanja nastavnika (član 140 stav 1 i 2, član 141 stav 2 i 7 i član 142 Zakona). Nastavnik je lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (b) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Učesnik konkursa treba da ispunjava i uslove iz člana 2 stav 1 tačka 30) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 i 18/20), odnosno učesnik konkursa treba da je: (1) diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; (2) diplomirani muzičar – pijanista; (3) diplomirani muzičar – orgulјaš; (4) diplomirani muzičar – čembalista; (5) akademski muzičar pijanista; (6) akademski muzičar orgulјaš; (7) akademski muzičar čembalista; (8) master muzički umetnik, profesionalni status: klavirista, orgulјaš ili čembalista; (9) master muzički umetnik, profesionalni status: kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama klavira, orgulјa ili čembala. U skladu sa članom 141 stav 7 poslove nastavnika, može da obavlјa lice koje je steklo osnovno, srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku (na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad), ili je položilo ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Obavezno obrazovanje nastavnika propisano članom 142 stav 1 Zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Obrazovanje iz prethodnog stava nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Program za sticanje obrazovanja iz člana 142 stav 1 Zakona ostvaruje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje. Smatra se da nastavnik, koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u dalјem tekstu: Ministarstvo), a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju na adresu škole u roku od 10 dana od dana objavlјivanja konkursa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Potrebna dokumentacija: original, ili overena fotokopija odgovarajuće diplome (uverenja), kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine dostavlјa i original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o stečenom visokom obrazovanju 1. stepena; original ili overena fotokopija diplome (uverenja) o stečenom osnovnom, srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original (ili overenu fotokopiju) potvrde kojom se dokazuje da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove – za dokaz o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; original ili overena fotokopija uverenja Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu Republike Srbije; dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlјa samo izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Napomena u vezi obrazovanja stečenog u nekoj od republika SFRJ, obrazovanja stečenog u sistemu vojnog školstva i obrazovanja stečenog u inostranstvu: I Kada je obrazovanje stečeno u nekoj od republika SFRJ do 27. aprila 1992. godine, u Crnoj Gori do 16. juna 2006. godine ili u Republici Srpskoj, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, ministar, po prethodno pribavlјenom mišlјenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavlјanje poslova nastavnika. II Kada je obrazovanje stečeno u sistemu vojnog školstva, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, ministar, po prethodno pribavlјenom mišlјenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavlјanje poslova nastavnika. III Kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, ministar, po prethodno pribavlјenom mišlјenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavlјanje poslova nastavnika. Kandidati pod I, II, III dostavlјaju original ili overenu fotokopiju odgovarajućeg rešenja ministra. Svi dokazi moraju biti dostavlјeni u originalu ili u overenoj fotokopiji. Prijavni formular sa dokumentacijom dostaviti na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja možete dobiti od sekretara škole, lično ili na telefon 023/561-104. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Neblagovremene i nepotpune prijave komisija će odbaciti. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja u Zrenjaninu primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Ukoliko kandidat ne dođe na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima smatraće se da je prijavu na konkurs povukao te će komisija njegovu prijavu odbaciti. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove u roku od 15 radnih dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove komisija dostavlјa direktoru u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dostavlјanja obrazložene liste svih kandidata koji ispunjavaju uslove. Ukoliko kandidat ne dođe na razgovor u zakazanom terminu smatraće se da je povukao prijavu na konkurs te će komisija njegovu prijavu odbaciti.
Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odelјenjskim starešinstvom u osnovnoj muzičkoj školi predmeta klavir
sa 78,78% radnog vremena, mesto rada
izdvojeno odelјenje u Kovačici, Dom kulture „3. oktobar”, Ulica Dr Janka Bulika broj 59
USLOVI: lice treba da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkom 1, 3, 4 i 5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) ovog konkursa pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uslovi u pogledu obrazovanja nastavnika (član 140 stav 1 i 2, član 141 stav 2 i 7 i član 142 Zakona). Nastavnik je lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (b) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Učesnik konkursa treba da ispunjava i uslove iz člana 2 stav 1 tačka 10) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 i 18/20), odnosno učesnik konkursa treba da je: (1) diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; (2) diplomirani muzičar – pijanista; (3) akademski muzičar pijanista; (4) master muzički umetnik, profesionalni status – klavirista; (5) master muzički umetnik, profesionalni status kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama klavira. U skladu sa članom 141 stav 7 poslove nastavnika, može da obavlјa lice koje je steklo osnovno, srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku (na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad), ili je položilo ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Obavezno obrazovanje nastavnika propisano članom 142 stav 1 Zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Obrazovanje iz prethodnog stava nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Program za sticanje obrazovanja iz člana 142 stav 1 Zakona ostvaruje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje. Smatra se da nastavnik, koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u dalјem tekstu: Ministarstvo), a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju na adresu škole u roku od 10 dana od dana objavlјivanja konkursa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Potrebna dokumentacija: original, ili overena fotokopija odgovarajuće diplome (uverenja), kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine dostavlјa i original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o stečenom visokom obrazovanju 1. stepena; original ili overena fotokopija diplome (uverenja) o stečenom osnovnom, srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original (ili overenu fotokopiju) potvrde kojom se dokazuje da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove – za dokaz o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; original ili overena fotokopija uverenja Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu Republike Srbije; dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlјa samo izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Napomena u vezi obrazovanja stečenog u nekoj od republika SFRJ, obrazovanja stečenog u sistemu vojnog školstva i obrazovanja stečenog u inostranstvu: I Kada je obrazovanje stečeno u nekoj od republika SFRJ do 27. aprila 1992. godine, u Crnoj Gori do 16. juna 2006. godine ili u Republici Srpskoj, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, ministar, po prethodno pribavlјenom mišlјenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavlјanje poslova nastavnika. II Kada je obrazovanje stečeno u sistemu vojnog školstva, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, ministar, po prethodno pribavlјenom mišlјenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavlјanje poslova nastavnika. III Kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, ministar, po prethodno pribavlјenom mišlјenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgova rajuća za obavlјanje poslova nastavnika. Kandidati pod I, II, III dostavlјaju original ili overenu fotokopiju odgovarajućeg rešenja ministra. Svi dokazi moraju biti dostavlјeni u originalu ili u overenoj fotokopiji. Prijavni formular sa dokumentacijom dostaviti na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja možete dobiti od sekretara škole, lično ili na telefon 023/561-104. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Neblagovremene i nepotpune prijave komisija će odbaciti. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja u Zrenjaninu primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Ukoliko kandidat ne dođe na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima smatraće se da je prijavu na konkurs povukao te će komisija njegovu prijavu odbaciti. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove u roku od 15 radnih dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove komisija dostavlјa direktoru u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dostavlјanja obrazložene liste svih kandidata koji ispunjavaju uslove. Ukoliko kandidat ne dođe na razgovor u zakazanom terminu smatraće se da je povukao prijavu na konkurs te će komisija njegovu prijavu odbaciti.


Skoro postavljeni poslovi MUZIČKA ŠKOLA „JOSIF MARINKOVIĆ”


Pregledano: 899 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters