Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine 2 izvršioca Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA VRŠAC u Vršac (Poslato na 26-01-2023)

DOM ZDRAVLjA VRŠAC
26300 Vršac, Abraševićeva bb.
Doktor medicine
2 izvršioca
USLOVI: Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosautvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje dalјe: Zakon) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma Zdravlјa Vršac br. 01-706 od 04.11.2020. godine: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama (medicinski fakultet), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina (medicinski fakultet), po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva. Zainteresovani kandidati podnose overene fotokopije: prijavu na oglas sa ličnom i radnom biografijom sa adresom i tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše, kontakt telefonom i e-mail adresom; diplomu o stečenom visokom obrazovanju; uverenje o položenom stručnom ispitu; odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik komore); izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavlјivanja oglasa. Oglas će biti objavlјen na oglasnoj tabli, na web stranici Doma zdravlјa Vršac, (www. dzvrsac.co.rs), kod Nacionalne službe za zapošlјavanje i na web stranici Ministarstva zdravlјa RS. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Priložena dokumentacija uz prijavu ne vraća se kandidatima. Prijave se podnose lično u zatvorenoj koverti u pisarnici Doma zdravlјa Vršac, Vršac ili putem preporučene pošte na adresu: Dom zdravlјa Vršac, Abraševićeva bb, 26300 Vršac sa napomenom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme doktor medicine”.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA VRŠAC


Pregledano: 485 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters