Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 21-02-2023)

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 22. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a po Zahtevu za raspisivanje javnog oglasa za prijem u radni odnos radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad, u cilju efikasnosti rada Centra za mikrobiologiju, Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-745/2 od 20.02.2023. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

I

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom

Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto Viši sanitarni tehničar/sanitarno ekološki inženjer - Centar za mikrobiologiju, radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad.

Opis posla: uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu; sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti; vrši nadzor nad upravljanjem, razdvajanjem i distribucijom infektivnog medicinskog otpada; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja; upravlja medicinskim otpadom (vrši nadzor nad segregacijom, sakupljanjem, obeležavanjem, transportom i sterilizacijom u pogonu za tretman infektivnog otpada). vrši prijem pacijenata radi uzimanja anamnestičkih podataka i uzoraka za bakteriološke, mikološke, parazitološke, serološke i biohemijske analize; radi na izdavanju rezultata završenih analiza pacijentu;učestvuje u bakteriološkoj, mikološkoj, parazitološkoj, serološkoj ili biohemijskoj obradi uzoraka i pomaže lekaru specijalisti u pojedinim fazama dijagnostike; učestvuje zajedno sa lekarom specijalistom na uvođenju i uhodavanju novih analiza; održava, čuva i šalje sojeve klica za krajnju identifikaciju;spravlja hranljive bakteriološke podloge; radi na distribuciji gotovih hranljivih podloga; obavlja mikroskopsku dijagnostiku helminata i protozoa i priprema preparate za parazitološke preglede; priprema i spravlja potrebne reagense; vrši kontrolu o prispelim i utrošenim reagensima; kontroliše rad destilacionih, sterilizacionih i drugih laboratorijskih aparata; po potrebi skuplja materijal na terenu; učestvuje u edukaciji kadrova odgovarajućeg stepena i profila; primenjuje dokumenta sistema menaDžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara, načelnika Jedinice i rukovodioca Centra.

Uslovi:

-Visoko obrazovanje medicinske struke:

- na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

-stručni ispit;

-licenca;


-najmanje tri godine radnog iskustva u navedenom zvanju - viši sanitarni tehničar/ sanitarno ekološkog inženjera.

-Poznavanje rada na računaru.

Dodatni uslov:

Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost, posebno iskustvo u radu na aparatu VITEC MS i na aparatu VITEC 2 COMPACT.

Poželjno je da kandidat dostavi dokaz o stečenom iskustvu u radu na aparatu VITEC MS i na aparatu VITEC 2 COMPACT.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

-diplomu/uverenje o završenom visokom obrazovanju medicinske struke;

-uverenje položenom stručnom ispitu;

-licencu/ potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje licence;

-dokaz o stečenom radnom iskustvu u trajanju od najmanje tri godine u traženom zvanju;

-sertifikat/potvrda o poznavanju rada na računaru;

-izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);

-uverenje o državljanstvu;

-fotokopiju/očitanu ličnu kartu;

-potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

21.02.2023. - 01.03.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Više od 3 godine
Stepen obrazovanja:

Viša škola
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Obrada teksta – Word(Srednji) - Obavezno; Obrada tabela – Excel(Srednji) - Obavezno; Windows(Srednji) - Obavezno; Internet(Srednji) - Obavezno;
Jezik:

Engleski: Čitanje: Srednji(B1); Pisanje: Srednji(B1); Govor: Srednji(B1); - Poželjno
Stepen obrazovanja:

Viša škola


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 311 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters