Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sistem administrator u zvanju savetnika Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU u Novi Pazar (Poslato na 22-02-2023)

OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU
Novi Pazar oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
I Organ u kome se radno mesto popunjava: Osnovni sud u Novom Pazaru, Žitni trg 16, Novi Pazar.
II Radno mesto koja se popunjava:
Sistem administrator u zvanju savetnika
Opis poslova: učestvuje u planiranju, razvoju, implementaciji i održavanju poslovnog, aplikativnog softvera u okviru PRISS-pravosudnog informacionog sistema Srbije, uklјučujući baze podataka, njihovu strukturu i načine zaštite do potpunog uspostavlјanja i integracije IKT sistema; učestvuje u projektima vezanim za rad informacionih, komunikacionih i drugih komunikacionih sistema za potrebe suda; vrši instalaciju, konfiguraciju servera, podešava i administrira sistemski softver u sudu; samostalno vrši instalaciju i testiranje softverskih aplikacija; izrađuje jednostavnije poslovne aplikacije za automatizaciju poslova analitike i statistike rada suda; administrira i prati rad računarske mreže, izvodi obuku korisnika na ovim poslovnim aplikacijama, izrađuje veb prezentaciju i dizajn poslovnog materijala suda, učetvuje u izradi tehničke dokumentacije, standarda i procedura za nabavku opreme iz delokruga svog rada, planira i učetvuje u nabavci opreme i softvera za informacioni sistem suda, stara se o back-up-u podataka, prati virusne programe na internetu i primenjuje antivirusnu zaštitu, vodi evidenciju informatičkog resursa u okviru PRISS-a, radi informatičku pripremu za analitiku rada suda, za izradu statističkih izveštaja u elektronskom i papirnom obliku i aktivno učestvuje u kreiranju analitičkih planova u sudu, prati sprovođenje analitičko-statističkih poslova. Obavlјa i druge poslove po nalogu predsednika suda.
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.
III Radni odnos i mesto rada: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, Žitni trg 16.
IV Opšti uslovi za zaposlenje: Opšti uslovi za zaposlenje propisani su članom 45 Zakona o državnim službenicima i to: da je učesnik konkursa punoletan državlјanin Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
V Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, potom posebne funkcionalne kompetencije i nakon toga ponašajne kompetencije. Nakon provere ponašajnih kompetencija Komisija će obaviti intervju sa kandidatima. Vrednovanje svake kompetencije, kao i vrednovanje intervjua sa komisijom iskazuje se bodovima, a ukupan broj bodova koji se mogu dodeliti kandidatu je 60. Kandidati koji osvoje jedan bod u proveri određene kompetencije ne mogu učestvovati u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi i biće isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka.
1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku vršiće se najpre provera opštih funkcionalnih kompetencija i to:
1. iz oblasti znanja organizacija i rad državnih organa
Republike Srbije,
2. iz oblasti znanja i veština digitalna pismenost, i3. iz oblasti znanja i veština poslovna komunikacija.
Opšte funkcionalne kompetencije Komisija će proveravati redosledom kako je navedeno.
1. Kompetencija organizacija i rad državnih organa Republike Srbije proveravaće se putem testa koji će se sastojati od 20 pitanja. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora. Test će sastaviti komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja (u bazi pitanja nalaze se i tačni odgovori) koja je objavlјena na internet prezentaciji Osnovnog u Novom Pazaru (www.np.oѕ.sud.rs). Kandidati će test raditi u pismenoj formi. Vreme za izradu testa je jedan sat, a kandidati će se neposredno usmeno obavestiti o rezultatima testa nakon isteka vremena za njegovo rešavanje.
2. Kompetencija digitalna pismenost proveravaće se izradom praktičnog zadatka na računaru. Kandidatima će se postaviti zadaci koji su objavlјeni na internet prezentaciji Osnovnog suda u Novom Pazaru. Vreme za izradu zadatka je jedan sat. Ukoliko neko od kandidata poseduje sertifikat odnosno uverenje o poznavanju rada na računaru, komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li će isti biti prihvaćen umesto testovne provere.
3. Kompetencija poslovna komunikacija proveravaće se rešavanjem testa koji će se raditi u pismenoj formi. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora i rešavanjem postavlјenih zadataka koji će biti objavlјeni na internet prezentaciji Osnovnog suda u Novom Pazaru. Vreme za izradu zadatka je 45 minuta.
Nakon provere opštih fukcionalnih kompetencija kandidatima koji ne budu isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka vršiće se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.
2. Provera posebnih fukcionalnih kompetencija: U izbornom postupku kandidatima će se proveravati tri posebne funkcionalne kompetencije i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi – poznavanje Office paketa i internet tehnologije, a koja će se proveravati putem simulacije (pismeno). Vreme izrade pisanog zadatka ne može biti duže od jednog sata;
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi – posedovanje znanja iz oblasti informacione bezbednosti, a koja će se proveravati usmenim putem, kroz razgovor sa kandidatom. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavlјanje poslova na određenom radnom mestu za koje je raspisan konkurs; 3. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi u pravosuđu – znanje i veštine za implementaciju i održavanje poslovnog softvera za upravlјanje predmetima, a koja će se proveravati usmenim putem, kroz razgovor sa kandidatom. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavlјanje poslova na određenom radnom mestu za koje je raspisan konkurs
Redosled provere: Provera posebnih funkcionalnih kompetencija vršiće se gore navedenim redosledom, s tim da se pismena i usmena provera ne mogu obaviti u istom danu.
3. Provera ponašajnih kompetencija: Nakon faze provere posebnih funkcionalnih kompetencija proveravaće se ponašajne kompetencije: upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, i savesnost, posvećenost i integritet.
Provera ponašajnih kompetencija obaviće se putem upitnika a ispitavanje putem upitnika obaviće diplomirani psiholog.
4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Nakon faze provere ponašajnih kompetencija sprovešće se faza intervjua sa kandidatima, koji podrazumeva razgovor članova Komisije sa kandidatom u cilјu procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa.
VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; diploma ili uverenje kojom se potvrđuje stručna sprema; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje izdato od strane suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci); uverenje izdato od strane nadležnog organa (MUP-a) da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci); potvrdu da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu.
Državni službenik koji se prijavlјuje na konkurs podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena od strane javnog beležnika.
VII Sprovođenje javnog konkursa: Javni konkurs sprovešće konkursna komisija imenovana odlukom predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru.
VIII Rok za podnošenje prijava na konkurs: Javni konkurs je oglašen na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Novom Pazaru, na internet prezentaciji Osnovnog suda u Novom Pazaru, na portalu e-uprava, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje i počinje da teče od narednog dana od dana oglašavanja.
IX Prijava na javni konkurs: Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Osnovnog suda u Novom Pazaru www.np.oѕ. sud.rs.
Prilikom predaje prijave na konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Šifra prijave usnosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu Osnovni sud u Novom Pazaru, 36300 Novi Pazar, Žitni trg 16, sa naznakom „Za javni konkurs – popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – sistem administratora u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, a mogu se predati i na prijemnom odelјenju Osnovnog suda u Novom Pazaru. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, adresu prebivališta i kontakt telefon.
X Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Aziza Mušović, viši sudijski saradnik Osnovnog suda u Novom Pazaru, kontakt telefon 020/331-271.
XI Datum i mesto provere kompentencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Osnovnog suda u Novom Pazaru. U izbornom postupku Komisija može da proverava samo one kompetencije koje su navedene u oglasu o konkursu i na način koji je naveden u oglasu o konkursu. Kandidati će o datumu i vremenu provere, biti obavešteni na kontakte brojeva telefona koje su naveli u prijavi. Kandidati među kojim se sprovodi izborni postupak obaveštavaju se o tome kada počinje izborni postupak najmanje tri dana pre otpočinjanja izbornog postupka. Kandidat koji se ne odazove pozivu da učestvuje u proveri jedne kompetencije obaveštava se da je isklјučen iz dalјeg toka izbornog postupka.
NAPOMENE: Dokumenta o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija su uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje da kandidat nije osuđivan, i uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/16) propisano je, između ostalog da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija da ih pribavlјa i obrađuje (član 9 stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103 stav 3). Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u Obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Ovaj oglas objavlјuje se na internet prezentaciji Osnovnog suda u Novom Pazaru, (www.np.os.sud.rs), oglasnoj tabli Osnovnog suda u Novom Pazaru, na portalu e-uprava i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
Obrazac prijave na konkurs za radno mesto može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Osnovnog suda u Novom Pazaru (www.np.oѕ.sud.rs).
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi biće odbačene, od strane konkursne komisije.
Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije isklјučuju se iz dalјeg izbornog postupka. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da polože državni stručni ispit do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednostu izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog sturčnog ispita.
Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog suda u Novom Pazaru. Predata dokumentacija će se vraćati isklјučivo na pisani zahtev učesnika.
Izborni postupak će biti sproveden bez diskriminacije po osnovu rase, boje, kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija je zasnovana na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove.
Svi pojmovi koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju rod lica na koje se odnose.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU


Pregledano: 606 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters