Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Kustos dokumentarista Puno radno vreme

na ZAVIČAJNI MUZEJ ŽUPE u Aleksandrovac (Poslato na 08-03-2023)

ZAVIČAJNI MUZEJ ŽUPE
37230 Aleksandrovac, 29. novembar 95 tel. 037/3552-326
Kustos dokumentarista
Opis posla: organizacija i realizacija vođenje ulaznie knjige; organizacija i realizacija vođenja centralnog muzejskog registra; organizacija i realizacija muzejske kartoteke; organizacija i realizacija programa „ETERNITAS”; organizacija i realizacija vođenja fototeke; organizacija i realizacija vođenja hemeroteke; organizacija i realizacija vođenje stručne muzejske biblioteke; organizacija i realizacija vođenja ostale stručne centralne dokumentacije; organizacija i realizacija vođenja, čuvanja, rukovanja i izdavanja korisnicima na uporebu navedenog dokumentacionog i bibliotečkog materijala; saradnja sa zaposlenima iz drugih odelјenja i službi; samostalno praćenje projektnih konkursa; izrada projektne dokumentacije i organizacija i realizacija projekata; učestvovanje u realizaciji zajedničkih projekata muzeja; vođenje grupnih poseta kroz stalnu postavku i tematske izložbe po potrebi; dežuranje u muzeju po potrebi; drugi poslovi iz stručnog domena a po nalogu direktora.
USLOVI: stručna sprema / obrazovanje: visoko obrazovanje: stručna sprema: visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine na filozofskom fakultetu (Odsek za istoriju, etnologiju, pedagogiju, arheologiju i istoriju umetnosti); položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara za rad u muzeju; 1 godina radnog iskustva; poznavanje rada na računaru. Konkurs sprovodi komisija imenovana od strane vd direktora Zavičajnog muzeja Župe Aleksandrovac. Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: provera se vrši iz oblasti poznavanja propisa o radu kao i poznavanje propisa vezanih za obavlјanje poslova na konkretnom radnom mestu; veštine: proverava se veština komunikacije, organizacione sposobnosti, veština rada na računaru. Rok za podnošenje prijava je 10 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Zavičajnog muzeja Župe Alekdandovac i publikaciji Nacionalne sužbe za zapošlјavanje „Poslovi”. Pored uslova utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavičajnom muzeju Župe Aleksandrovac koji su navedeni u uslovima radnih mesta, kandidat treba da ispunjava i sledeće opšte uslove: da je državlјanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima propisano obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs i način dostavlјanja: overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i dr. akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo), potvrda / uverenje da nije pravosnažno osuđivan i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih. Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u sudu ili kod javnog beležnika. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnm postupku („Sl. gl. RS“, br. 18/16, 95/18), propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenti o čenjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih. Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredelјuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da to kandidat učini sam. Prijave sa propisanim dokazima se dostavlјaju na adresu: Zavičajni muzej Župe, 37230 Aleksandrovac, 29. novembar 95, sa naznakom „Konkursnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Zavičajnom muzeju Župe“. Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: za kandidate čije su prijave blagovremene, razumlјive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, biće izvršena provera stručne osposoblјenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je: Bosilјka Džamić, administrativni tehničar (muzejzupe@gmail.com). Napomena: neblagovremene, nepotpune i nerazumlјive prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene.


Pregledano: 638 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters