Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave srpskog jezika i književnosti sa 72,10% radnog vremena Puno radno vreme

na OŠ ”GORAN OSTOJIĆ“ u Jagodina (Poslato na 09-03-2023)

OŠ ”GORAN OSTOJIĆ“
35000 Jagodina, Zelengora bb.
Nastavnik predmetne nastave srpskog jezika i književnosti
sa 72,10% radnog vremena
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu kao i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja ivaspitanja (“Službeni glasnik RS”; br. 88/2017, 27/2018-dr zakon 10/19, 6/20 i 129/21)i Pravilnikomo stepenu i vrsti obrazaovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS -Prosvetni glasnik “, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 13/2018, 11/2019, 2/2020 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 i 16/2022) i to: da ima o dgovarajuće visoko obrazovanje-stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta: 2) studije drugog stepena iz oblasti pedgoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka: na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, stručne oblasti ili oblasti pedgoških nauka mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. U radni odnos može biti primlјeno lice pod uslovima pripisanim zakonom i ako ima: psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa učenicima da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za kriviično delo primanje mita ili davanje mita za kriivično delo iz grupe kriviičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje: da ima državlјanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik na kojem se ostvruje obrazovno vaspitni rad.
OSTALO: Kandidati popunjavajuju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi i to: uverenje o državlјanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom) overen prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju: dokaz nadležne policijske uprave da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđenon diskriminatorno ponašanje, ne starije od 6 meseci: dokaz o znanju srpskog jezika na kojem će se ostvarivati obrazovno vaspitni rad u Školi),). osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku na kojem će se ostvarivati obrazovno vaspitni rad u Školi. radnu biografiju (osim za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos). Lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjenosti uslova dostavlјaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Konkurs sprovodi konkursna koisija koju imenuje direktor škole. Komisija utvrđuje ispunejnost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava u roku od osam dana upućuju se na psihiološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijemu radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata prihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima i obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlјa je direktoru u roku od 8 dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Direktror donosi rešenje o izvoru kandidta po konkursu u roku od 8 dana od dana dostavlјanja obrazložene liste. Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objavlјivanjaj konkursa. Prijave slati na gorenavedenu adresu: sa naznakom “Za konkurs-nastavnik srpskog jezika” ili predati lično u sekretarijatu škole radnim danima od 8.00 do 13.30 časova. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara Škole putem telefona 035/8223-214. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje Konkurs objaviti ulistu “Poslovi”.


Pregledano: 970 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters