Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik odelјenja - samostalni savetnik Odelјenje za informisanje i brigu o mladima Puno radno vreme

na GO OBRENOVAC u Obrenovac (Poslato na 15-03-2023)

GO OBRENOVAC
11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 74 tel. 011/8726-426
Načelnik odelјenja - samostalni savetnik
Odelјenje za informisanje i brigu o mladima
Uslovi: visoko obazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnom studijama odnosno osnovnim studijama u trajanju od četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, i poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet). Kao službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u roku od 1 godine od dana prijema u radni odnos. Položen državni stručni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Kompentencije koje se proveravaju u izbornom postupku: Saglasno članu 19 Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave kandidatima

Administracija i uprava

Administracija i uprava

pri zapošlјavanju pod jednakim uslovima dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata zasniva se na stručnoj osposoblјenosti, znanju i veštinama odnosno proveri opštih funkcionalnih, posebnih funkcionalnih i ponašajnih kompentencija.
Kandidati koji učestvuju u izbornom postupku prolaze proveru:
Opštih funkcionalnih kompentencija:
- organizacija i rad uprave –usmeno
- digitalna pismenost (provera znanja i veština u korišćenju računara, interneta, obradi tabela i teksta). Ako kandidat poseduje sertifikat ili dr dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti na traženom nivou, može biti oslobođen testiranja kompentencija – digitalna pismenost.
Posebnih funkcionalnih kompentencija:
Nakon završetka prve faze izbornog postupka, kandidati koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompentencija, prelaze na proveru posebnih funkcinalnih kompentencija i to: poznavanje propisa: Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o mladima.
Ponašajnih kompentencija:
Upravlјanje informacijama, zadacima i ostvarenim rezultatima, orijentacija ka učenju i stručnom usavršavanju – usmeno, razgovorom sa komisijom.
Adresa na koju se podnose prijave: GO Obrenovac, 11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 74 sa naznakom „Za javni konkurs za prijem samostalnog savetnika- načelnika Odelјenja za informisanje i brigu o mladima“.
Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Slavica Lainović, tel. 011/8726-426.
Uslovi za rad na radnom mestu: da je učesnik konkursa punoletan državlјanin Republike Srbije, da ima potrebno obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje teći narednog dana od dana objavlјivanja konkursa u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“.
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijave sa biografijom, izjava u kojoj se kandidat opredelјuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će organ to učiniti umesto njega, (izjava se nalazi na sajtu GO www.obrenovac.rs) original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o radnom iskustvu (potvrda, rešenje i sl) i dokaz da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.
Dokazi o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl glasnik RS“ broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
Shodno navedenom potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici gradske opštine Obrenovac www. obrenovac.rs.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa. Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopije overene kod javnog beležnika.
Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, izborni postupak će se održati u prostorijama GO Obrenovac, Vuka Karadžića 74. O datumu i vremenu učesnici konkursa će biti obavešteni na kontakte (adrese i telefone) koji su navedeni u prijavi.
NAPOMENE: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopije overene kod javnog beležnika, biće odbačene zaklјučkom konkursne komisije.
Ovaj konkurs se objavlјuje na web stranici gradske opštine Obrenovac www.obrenovac.rs na oglasnoj tabli i listu Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 550 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters