Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više pozicija Puno radno vreme

na POLjOPRIVREDNA ŠKOLA ”VRŠAC” u Vršac (Poslato na 15-03-2023)

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA ”VRŠAC”
26302 Vršac, Arhitekte Brašovana 1 tel. 013/805-058
Nastavnik predmetne nastave za predmet matematika
na određeno vreme radi zamene odsutnog
zaposlenog preko 60 dana, do njegovog povratka
Nastavnik predmetne nastave za predmet filozofija
sa 30% radnog vremena, na određeno vreme
radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do njegovog povratka
Nastavnik predmetne nastave za predmet logika sa etikom
sa 10% radnog vremena, na određeno vreme
radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do njegovog povratka
Nastavnik predmetne nastave za predmet ekologija i zaštita životne sredine
sa 35% radnog vremena, na određeno vreme
radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do njegovog povratka
Nastavnik predmetne nastave za predmet biologija
sa 10% radnog vremena, na određeno vreme
radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do njegovog povratka
Nastavnik predmetne nastave za predmet zdravstvena kultura
sa 15% radnog vremena, na određeno vreme
radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do njegovog povratka
USLOVI: uslovi - zvanje: u skladu sa Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta u stručnim školama, čl. 4 tačka 5 („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“ br. 4/22, 14/2022). Prijava na konkurs se dostavlјa isklјučivo na prijavnom formularu, koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarastva prosvete www.mpn.gov. rs u delu novo na sajtu, formular za konkurisanje. Uz prijavu kandidati prilažu sledeće: original ili overenu kopiju diplome, uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci, od dana izdavanja); uverenje -potvrdu da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci, od dana izdavanja). lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi kandidat koji bude izabran, a pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokaz da zna srpski jezik, na kojem se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad u školi (podnosi samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, dostavlјanjem potvrde - uverenja o znanju srpskog jezika koje izdaje odgovarajuća visokoškolska ustanova). Poželјno je da kandidati dostave i kopiju važeće lične karte, kao i svoj kratki CV, sa kontakt adresom, br. telefona, mejlom i sl. radi obavlјanja razgovora sa kandidatima i upućivanja kandidata na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana, od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji “Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: Polјoprivredna škola “Vršac” Arhitekte Brašovana 1, Vršac 26302 sa naznakom “Za konkurs” isklјučivo lično ili poštom.
Prijave elektronskim putem nisu dozvolјene.


Pregledano: 3672 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters