Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik likovne kulture sa 50 norme, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ARANĐELOVIĆ“ u Aranđelovac (Poslato na 16-03-2023)

OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ARANĐELOVIĆ“
Crvena Reka tel. 018/4858-806
Nastavnik likovne kulture sa 50 norme, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20, 129/21) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i članom 3 stav 1 tačka 4 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 i 16/2022.) t.j. da je stekao jedno od zvanja: diplomirani slikar, akademski slikar - likovni pedagog, akademski grafičar - likovni pedagog, akademski vajar - likovni pedagog, diplomirani slikar - profesor likovne kulture, diplomirani grafičar - profesor likovne kulture, diplomirani vajar - profesor likovne kulture, diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture, diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture, diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture, diplomirani slikar - profesor, diplomirani vajar, diplomirani vajar - profesor, diplomirani grafički dizajner, diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture, diplomirani slikar zidnog slikarstva, diplomirani grafičar, diplomirani grafičar - profesor, profesor likovnih umetnosti, master likovni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), master primenjeni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), master konzervator i restaurator (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), master dizajner (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti, lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti, lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna; diplomirani kostimograf; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet); diplomirani scenograf, 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1.tač. 1), 3), 4) i 5) ovog člana podnose se uz prijavu na konkurs, a iz stava 1 tačka 2) ovog člana pre zaklјučenja ugovora o radu.Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice, potrebno je da kandidat dostavi školi: kratku biografiju (CV) i, overenu fotokopiju diplome o odgovarajućem obrazovanju, stepenu i vrsti stručne spreme, kandidati koji su stekli akademsko zvanje master dostavlјaju i overenu fotokopiju diplome sa osnovnih akademskih studija);, propisani članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa članom 3 stav 1 tačka 4 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; uverenje da nije osuđivan za navedena krivična dela koje izdaje nadležna policijska uprava (MUP) original ne stariji od 6 meseci; potvrdu Poverenika za zaštitu rodne ravnopravnosti da nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje (ne starije od 6 meseci – original ili overena fotokopija), original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu RS (ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih na propisanom obrascu sa hologramom; ukoliko diploma nije izdata na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik, a za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku - dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) prilaže izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Odluku o izboru kandidata doneće direktor škole. Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nepotpune, uz koje nisu priloženi dokazi koji se traže konkursom, kao ni prijave onih kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu obrazovanja, vrste i stepena stručne spreme. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18). Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa, na adresu: lično u školi ili na adresu: OŠ „Jovan Aranđelović”, Crvena Reka 18313, sa naznakom „Za konkurs”. Kontakt osoba: sekretar škole, tel. 018/4858-806.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ARANĐELOVIĆ“


Pregledano: 607 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters